Søker om torskeoppdrett i gyteområde for torsk

Norcod AS planlegger å legge et torskeoppdrett(rosa) i et gytefelt for torsk. To eldre torskeoppdrett nord og sør for anlegget er fjernet. 

Nyheter