- Ikke risiko for å overføre smitte fra driftspersonell til drikkevannet

Frøya vannverk ved Kjerkdalsvatnet.  Foto: Lars Otto Eide

Nyheter

Frøya kommune opplyser at de har iverkstatt flere rutiner enn de normale for å redusere risikoen for smitteoverføring fra driftspersonell til vannet ved nødvendig arbeide på både vannverket og i distribusjonssystemet.

"I følge Folkehelseinstituttet er det så langt ingenting som tyder på at koronavirus smitter via drikkevann. Vanlige desinfeksjonsmetoder som klor og UV skal være tilstrekkelige til å inaktivere viruset. De normale kravene for produksjon av trygt drikkevann gjelder."

Det melder Frøya kommune på sine nettsider.

"Produksjonen av vann i det kommunale vannverket på Kjerkdalsvatnet foregår i lukkede systemer uten risiko for overføring av eventuell smitte fra driftspersonell til drikkevannet. Råvannet blir kontinuerlig UV-behandlet før det blir renset. Produksjonen foregår etter strenge retningslinjer som også er gjenstand for kontroll og tilsyn av Mattilsynet.

Kontroll av drikkevannet foregår jevnlig, i form av vannprøver som blir analysert på akkreditert laboratorium. For å sjekke at det ikke er sykdomsfremkallende bakterier i vannet, tas det prøver på inntaksledningen i vannverket. I tillegg tas det prøver mange steder ute på ledningsnettet," skriver kommunen.


 

"Virus fra mennesker kan overføres til sanitært avløpsvann. Konsentrasjonen av virus vil vanligvis være meget beskjeden i forhold til mengde avløpsvann og smitterisikoen vurderes derfor som svært liten ved direkte kontakt med avløpsvann. Virus vil i meget liten grad kunne overføres via aerosoler ved innånding. Med bakgrunn i dette samt at avløpsvann også inneholder store mengder andre farlige smittestoffer som f.eks. E.coli og andre tarmbakterier, anbefales på det sterkeste at eiere av avløpsanlegg ved driftsproblem ikke forsøker å foreta eventuelle reparasjoner på egen hånd."