Koronaledigheten siger sakte nedover

Nyheter

NAV har sjekket endringene i arbeidsledighetene de siste ukene, og den viser at flere er på vei tilbake til sine arbeidsplassene igjen etter omfattende permitteringer i forbindelse med koronavirus-tiltakene som rammet store deler av næringslivet.

Hitra og Frøya

På Frøya var det 7.april registrert 164 helt arbeidsledige. To uker senere, dvs. 21. april, er tallet nede på 150, noe som utgjør 5,2 prosent av arbeidsstyrken.

Antall delvis ledige disse ukene er stabilt, fra 106 til 105.

På Hitra er det nå 163 helt arbeidsledige (6,5 prosent av arbeidsstyrken), mot 192 for to uker tilbake.

Antall delvis arbeidsledige er imidlertid økt fra 112 til 132 i samme periode.


 

Trøndelag

Det er nå 22.776 helt ledige og 10.679 delvis ledige i Trøndelag. Dette er henholdsvis 500 og 180 færre enn ved forrige måling 7. april. Totalt er 9,1 prosent av arbeidsstyrken helt ledige og 4,3 prosent er delvis ledige. 

I tillegg er 936 personer, som utgjør 0,4 prosent av arbeidsstyrken, i et arbeidsmarkedstiltak. Bruttoledigheten er dermed på 9,5 prosent.

- Det ser ut som om toppen er nådd og at ledigheten siger sakte nedover igjen. Nå som samfunnet gradvis åpner seg igjen, vil stadig flere komme tilbake til jobbene sine helt eller delvis, sier Bente Wold Wigum, direktør i NAV Trøndelag.Flere ledige kvinner

Av de helt ledige er 10.228 kvinner og 12.053 menn. Blant kvinnene har ledigheten økt marginalt, med 1 prosent, mens antallet ledige menn har gått ned med 5 prosent siste uke. Andelen delvis ledige menn har imidlertid økt med 4 prosent, mens blant kvinner har andelen delvis ledige økt med 8 prosent.

- Vi vet av mange av de ledige kommer fra reiselivet, serviceyrkene og butikk og salg. Innenfor disse bransjene er det også mange kvinner, og dette gjenspeiles derfor også i statistikken, sier Wigum. 


 

Økning innenfor reiseliv og transport

De fleste bransjer har nedgang i ledigheten, mens noen få har marginal økning. Reiseliv og transport skiller seg imidlertid ut med klar økning. Fra 7. til 21. april har antallet ledige økt med 3 prosent, fra 4035 til 4 157 personer

Reiseliv og transport er den næringen som er hardest rammet av koronakrisen, og ut fra de signalene som er gitt fra myndighetene, med begrensninger på antall mennesker som kan samles osv., så vil det kunne ta lang tid før vi snakker om normal drift her, sier Wigum.