Legger opp til fortetting og mindre offentlig parkering i sentrum

Kommunen foreslår å fjerne offentlige parkeringsflater i Fillan sentrum for å åpne opp tomter til utbygging og å innføre et skille på kortids- og langtidsparkering.

Illustrasjon mulig bebyggelse i sentrum, lilla er eksisterende og hvit er forslag.  

Nyheter

En ny reguleringsplan for Fillan sentrum ligger nå klar og ute på høring for offentlig innsyn. Sentrumsplanen presenterer en reguleringsplan for en helhetlig løsning for gående, parkering, kjøreveg, grønnstruktur, bebyggelse og krav til utbygging i Fillan.