Hitra-froya.no avslører:

Dolmsundbrua må bygges på nytt

”Glemte” å flytte brufundament 10 meter fra svakhetssone. Bompengeinnkreving kan være eneste løsning på å finansiere ombygging av brua.

Hovedsøylen til Dolmsundbrua ble anbefalt flyttet 10 meter lenger øst(liten rød ring) på grunn av en svakhetssone, men ble avglemt. Vertikale strekkstag er nå montert fra bakken til brua(stor rød ring) for å stabilisere brua.  

Hvor bør den nye bomstasjonen stå?
Du må velge et alternativ
Nyheter

(NB: Denne saken var lokalavisas aprilspøk i 2015 og således ikke sann.)

Hitra-Frøya lokalavis har fått tilgang på interne dokumenter, sendt fra prosjektleder Ove Næsje til vegeier Sør-Trøndelag fylkeskommune, som viser at en alvorlig forglemmelse kan fordoble kostnadene for Dolmsundbrua. Det som er bygget så langt, må rives igjen. Og for å finansiere nybygg, foreslår veivesenet ny bompengeinnkreving.

Brua skulle egentlig ha vært ferdig til sommeren, men i fjor høst avslørte lokalavisa at brua blir forsinket med ett år, frem til sommeren 2016. Den nye brua skulle erstatte ett-feltsbrua Vettastraumbrua, og korte inn veien med seks kilometer. Statens vegvesen ønsket i fjor ikke å si noe om årsaken til forsinkelsen, annet enn at de og entrepenøren NCC er uenige om årsaken og at det ikke dreier seg om penger.

- Vi er i et dilemma fordi vi sitter i et kontraktsforhold med entrepenøren. Partene er ikke omforent om årsaken, og kan derfor ikke gå ut og diskutere uenigheten i offentligheten, sa Næsje den gang.

Men nå viser rapporten lokalavisa har fått tilgang til, at bruprosjektet ikke bare er forsinket, det har stoppet helt opp og må starte på nytt.

Brufundament skulle egentlig flyttes

Årsaken bunner i oppdragsrapporten ”ingeniørgeologisk rapport for reguleringsplan", som ble utarbeidet i 2012 av Berg- og geoteknologiseksjonen - for plan- og prosjekteringsseksjonen i vegvesenet.

Rapporten skulle først og fremst undersøke berggrunnsgeologien og strukturgeologien til brufundamentene, og utgjøre et grunnlag for dimensjonering av disse, før reguleringsplanen ble stadfestet.

Det ene brufundamentet, kalt B2, var planlagt å støtte opp brua som hovedsøyle på land på Hitrasiden. I følge det interne dokumentet viste den ingeniørgeologiske rapporten at B2 opprinnelig var planlagt like ved to svakhetssoner.

Svakhetssoner: Skjermdump fra geologirapporten viser svakhetssonene der brufundamentet er bygget. 

 

- Strukturgeologien i dette området er ugunstig da en har to svakhetssoner såpass nært B2. Foruten disse to sonene er fjellet relativt mye oppsprukket. Langs svakhetssone 2 renner det en liten bekk. Deformasjonsmålinger her viser lag med svelleleire. I og med at dette er regionale strukturer, stikker sona forholdsvis dypt. Det anbefales å flytte traseen om lag 10 meter mot øst, skriver geologen som har utarbeidet rapporten.

Men i følge det interne dokumentet ble flyttingen av B2 aldri tatt inn i reguleringsplanen, og byggingen av Dolmsundbrua ble startet før feilen ble oppdaget. NCC startet arbeidet høsten 2013 og var ferdig med B2 våren 2014.

Skulle flyttes: Den ingeniørgeologiske rapporten anbefalte å flytte brua 10 meter mot øst. Men av ukjent grunn ble dette ikke gjort før byggingen startet. 

 

- Brua må rives

Det kommer frem av dokumentet at feilen først ble oppdaget da det viste seg at brua var ustabil. Hvorfor, og hvem som har ansvaret for ”avglemmelsen” kommer ikke frem i dokumentet, som i hovedsak omtaler konsekvensene.

- Skadekonsekvensen av brufundamentets  feilplassering blir vurdert til å være ”meget alvorlig”. Entrepenøren har på oppdrag fra Statens vegvesen allerede gjort skadeforebyggende tiltak for å stabilisere brukonstruksjonen med vertikale strekkstag.

Veivesenet har derfor bedt entrepenøren stoppe alt arbeid på brua.

- Dolmsundprosjektet er inntil videre innstilt. Vanskelighetsgraden med å flytte fundamentet er vurdert som høy, og vil medføre store, men hittil ukjente kostnader. På grunnlag av at brufundament B2 må flyttes, og at linjeføringen på brua dermed må endres - med riving av eksisterende bygg som sannsynlig konsekvens, er det likevel grunn til å anta at ekstrakostnadene vil gjøre prosjektet dobbelt så dyrt. I tillegg kan endret linjeføring medføre konflikt med fritidsbebyggelse vest for brutraseen på Dolmøysiden, skriver Næsje.

Foreslår ny bomstasjon på Hitra

Prosjektledelsen foreslår tre ulike forslag i prioritert rekkefølge, på hvordan ekstrakostnadene kan finansieres.

1. Ny bomstasjon ved Vikansvingen.

2. Innkreving av bompenger i eksisterende bomstasjoner på fv.714.

3. Terminering av Dolmsundprosjektet – oppgradering av Vettastraumbrua.

Lokalavisa har gjort et enkelt overslag basert på forslaget om ny bomstasjon i Vikansvingen.

Med en ÅDT(årsdøgntrafikk) på 2.060 og bomavgift på 70 kroner, kan en bomstasjon tjene inn rundt 52 millioner kroner i året

Vegvesenets siste prognoser viser at brua vil koste rundt 340 millioner kroner. Dersom en tilsvarende sum skal dekkes inn med bompenger vil det ta rundt drøyt 6 år å finansiere flyttingen av brua.

Det er ikke nevnt når ombyggingen eventuelt kan starte, men en ny bompengesøknad vil være avhengig av Stortingets godkjenning, og vil erfaringsmessig ta flere år.

Verken prosjektsjef Ove Næsje, eller samferdselsleder i fylkeskommunen Karin Bjørkhaug ønsker å kommentere hitra-froya.no sine avsløringer.