EUs domstol («The General Court») i Luxemburg har idag avsagt dom i saken om EUs antidumpingtiltak mot import av norsk oppdrettslaks. Domstolen har gitt den norske laksenæringen fullt medhold og har pålagt EU å betale næringens sakskostnader.

Dumpingundersøkelser

Saken var anlagt av Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) og selskapene Lerøy og Salmar på vegne av den norske laksenæringen.

- I perioden 1990 til 2008 var den norske oppdrettsnæringen praktisk talt fortløpende gjenstand for EUs dumpingundersøkelser eller importbegrensende tiltak, sier direktør Trond Davidsen i FHL.

Grunnlaget for EUs aktivitet var klager fra skotske oppdrettere om at importprisen for norsk laks angivelig lå under norsk produksjonskost og dermed skadet den skotske næringen. Fra norsk side ble disse påstandene imøtegått.

– I og med dommen fra EU-domstolen  er det forhåpentligvis satt et endelig punktum for konfliktene med EU, uttaler Davidsen som opplyser at terskelen for nye tiltak mot norsk oppdrettsfisk nå må anses som  høyere enn før.

Minstepris

- Rettssaken har vært rettet mot EUs Råd (Ministerrådet) som hadde vedtatt en omtvistet forordning i januar 2006 med en minstepris- og avgiftsordning for all import til EU av norsk oppdrettslaks. I søksmålet la vi ned påstand om at forordningen skulle kjennes ugyldig og at EU skulle dekke sakskostnadene. Fra norsk side har en vært imot minsteprisordningen prinsipielt og fordi minsteprisene var satt for høyt og uten faglig grunnlag, sier Trond S. Paulsen, den norske laksenæringens advokat.

I søksmålet pekte en fra norsk side på at EUs forordning var i strid med flere bestemmelser i EUs regelverk om dumpingsaker. Her har EUs domstol altså nå gitt den norske laksenæringen fullt medhold.

WTO

Parallelt med næringens søksmål for EU-domstolen, klagde den norske regjeringen EUs tiltak mot norsk laks inn for den internasjonale handelsorganisasjonen WTO. I januar 2008 sluttførte WTO sin behandling av saken og konkluderte med at EU med sine importbegerensende tiltak mot norsk oppdrettslaks, hadde brutt en rekke av WTO-reglene. EU-domstolen hadde i mellomtiden, et år tidligere, erklært den skriftlige delen av prosedyren for i hovedsak å være avsluttet. Men på grunn av store restansemengder i EU-domstolen fant rettsmøte i saken først sted i juli i fjor og dommen kom altså i dag.

- EU opphevet i juli 2008 tiltakene mot norsk laks. Men den norske laksenæringen trakk ikke søksmålet for EU-domstolen. Saken var nemlig ferdig forberedt for EU-domstolen og et positivt resultat ville danne grunnlag for krav om tilbakebetaling av avgifter for årene 2006-2008, anslått til totalt å dreie seg om 12-14 mill kr, påpeker advokat Trond S. Paulsen.