Forvaltningsutvalget i Frøya skal kommende uke behandle, og legge ut til høring, en plan for Flatøya boligfelt. Planen tar høyde for hele tyve nye boliger, og utbygging betyr en fortetting, da det allerede er en del boliger innenfor planområdet.

Men om kommunen stadfester planen etter høringsrunden, betyr ikke det at boligfeltet kan bygges ut umiddelbart.

På grunn av trafikksituasjonen gjennom Flatval, og at man venter på en omlegging av fv 716 utenfor grenda, setter vegvesenet et såkalt rekkefølgekrav. Det vil ikke bli tillatt å bygge et større antall boliger på Flatval før veien er lagt om. Og hvis det ikke blir noen omlegging av veien, skal det bygges ferdig gang- og sykkelvei fra Flatval til Nabeita skole, før man tillater utbygging.