Nestlederen i i Senterpartiet, Ola Borten Moe, foreslår fritt fiske for mindre båter – og frislipp i oppdrettsnæringen.

Tilhører det norske folk

– Fiskeriressursene i havet tilhører det norske folk. Det har den siste tidens debatt slått tydelig fast. Vi i Senterpartiet mener flere bør få ta del i den verdiskapningen som skjer innenfor sjømatnæringa og vil derfor åpne for fritt fiske for båter under 11 meter, sier Ola Borten Moe, første nestleder i Sp. Han ønsker også konsesjonsfri etablering av oppdrettsanlegg på land og lukkede anlegg i sjøen.

– Dette må selvsagt skje innenfor de rammene en økologisk forsvarlig og langsiktig ressursforvaltning setter, legger han til.

Ola Borten Moe og hans nestlederkollega, Anne Beate Kristiansen Tvinnereim, har ledet to arbeidsgrupper som har laget utkast til politisk manifest til landsmøtet i mars. Forslaget skal gjennom partiets sentralstyre i dag – og deretter ut på høring i hele partiorganisasjonen. De endelige vedtakene skjer på landsmøtet i Senterpartiet i midten av mars.

Kystfisket har i århundrer vært en grunnpilar i sysselsetting og verdiskaping langs kysten. Senterpartiet mener at norsk fiskeripolitikk skal ha en raus åpning for den del av fisket som skjer fra de små fartøyene. Disse fisker råvarer av svært høy kvalitet og lander disse langs hele kysten. Dette er strategisk viktig verdiskapning, selv om fisket utgjør en liten andel av totalfangsten i næringa.

– De mindre båtene kan være en rimelig inngang til fiskerinæringen for ungdom og etablerere, og vårt forslag om å liberalisere reglene for mindre båter kan bidra til rekrutteringen til hele næringen. Vi er inne i en periode med store bestander av mange fiskeslag, påpeker Ola Borten Moe.

Lukkede anlegg

Oppdrett har blitt en svært viktig næring for Norge, og vil trolig være det i lang tid framover. Næringen har for tiden svært høy lønnsomhet, og det er løfterike prospekter knyttet til opprett i lukkede anlegg.

– Vi foreslår derfor å åpne for konsesjonsfri etablering av anlegg på land og av lukkede anlegg til sjøs, sier nestlederen.

– Miljø og dyrehelse er viktige hensyn som staten må prioritere høyt. Men for produksjonsmetoder som ikke påvirker det ytre miljøet negativt bør konsesjonene fjernes. Oppdrett på land og lukkede anlegg til sjøs er slike teknologier. Slike produksjonsanlegg bør kunne etableres konsesjonsfritt. Vi tror dette vil kunne bidra til innovasjon og nødvendig fornying av næringen og man kan spre produksjon og aktivitet geografisk, fortsetter han.

- Senterpartiets utgangspunkt er at reguleringene av fiskenæringen skal bygge på en forståelse av at det er fellesskapets ressurser som utvinnes. Det norske folk eier fisken i havet, og det er ingen som skal ha monopol på oppdrett av fisk. Senterpartiet mener det har vært en uheldig konsentrasjon av kvoter og konsesjoner de siste årene. Partiet er urolige for at konsentrasjonen av eierskap og produksjonskapasitet reduserer lokalsamfunnenes og de mindre aktørenes muligheter til å ta del i den enorme verdiskapingen som skjer langs kysten og i våre havområder, uttaler Ola Borten Moe (Sp) i en pressemelding.