I forbindelse med utbedringen av Fv.714, også kjent som Lakseveien, er det planlagt to bomstasjoner - en ved Vaslag og en ved Våvatnet.

Bomstasjonen ved Våvatnet var tenkt lagt like nord for "Hemne-krysset", dvs i retning Krokstadøra. Nå viser seg at denne plasseringen er lite gunstig da denne gir store utfordringer knyttet til strømføring og bredbåndstilgang.

Statens vegvesen søker derfor om ny dispensasjon for bygging av bomstasjon ca. 1 km lengre nord, ved eksisterende utkjøring ved Tynsetodden ved Våvatnet. Dette alternativet vil i følge Vegvesenet forenkle prosjektering og gjennomføring.

En bomstasjon ved Tynsetodden vil medføre redusert lengde på fremlegging av strøm og bredbåndsforbindelse, samtidig som kraftlaget ønsker å legge ledningene i kabel. Tidligere søknad innebar at ledningen på store deler av strekningen skulle gå iluftspenn.

Når det gjelder den nye plasseringen av bomstasjonen, vil ikke forslaget medføre noen endring med hensyn til trafikkgrunnlag etter flytting. Det er ikke bebyggelse eller avkjørsler mellom de tidligere vedtatt plassering og den foreslåtte plasseringen.

Søknaden om endret plassering av bomstasjonen har vært utsendt på høring til regionale myndigheter, samt berørte grunneiere og rettighetshavere. Det er ikke framkommet noen merknader til at dispensasjonen.

Det som kan medføre en framtidig konsekvens er en eventuell vindkraftutbygging på Geitfjellet, og muligheten for at adkomst til vinkraftområdet kan bli anlagt med tilkomst fra Fv714 sør for Tynsetodden. Alternativt kan adkomst til vinkraftanlegget bli lokaliserti området ved Snildalssætra.

Rådmannen i Snillfjord kommune anbefaler at kommunen godkjenner søknaden som skal behandles i formannskapet i kommende uke..