I dag har Regional utviklingskomiteen i Sør-Trøndelag Fylkesting etter forslag fra Arbeiderpartiets Kirsti Leirtrø med støtte fra SV, SP og MDG bevilget 3 millioner kroner av de regionale utviklingsmidlene til å bedre mobildekningen i fylket.

- Dette kommer i tillegg til de 4 millionene vi satte av i budsjettet for 2017 og ekstrabevilgning på 5 millionene vi vedtok i mai, opplyser Leirtrø.

- Digital fremtid må inkludere alle

Hun mener god digital infrastruktur er like viktig som veier, jernbane og annen grunnleggende infrastruktur for å gi like forutsetninger for næringsutvikling og bosetting i hele Trøndelag.

- Derfor må en digital fremtid inkludere alle. Innbyggere og næringsliv i hele landet må ha tilgang til høykapasitets nettilgang. Det er et offentlig ansvar å legge til rette for dette der det ikke er kommersielt lønnsomt,  mener Ap-polikeren.

Leirtrø hevdre Høyre og FrP-regjeringen har i flere år nedprioritert arbeidet med å gjøre mobildekningen bedre, og selskapene prioriterer kun områder som er kommersiell lønnsom.

- Det gjør at våre distrikter blir stående som hvite flekker på dekningskartet og flere steder har man ikke dekningen når man kjører på fylkets viktigste veier.

Sør- Trøndelag har valgt å kompensere for manglende nasjonal prioritering ved å bruke egne midler i et spleiselag med kommunene for å kompensere for dette.

Disse får bedre dekning

Følgende prosjekter vil nå blir realisert med disse ekstrabevilgningene og med medfinansiering av kommunene:

Bjugn, Nordskogen

Orkdal, Husdalen

Melhus, Tømmesdalen

Frøya, Nordskag

Rissa, Skaudalen

Rennebu, Jøldalen

Hitra, Forsnes

Midtre Gauldal, Heggvolen/Sætervollen

Skaun, Råbygda

Roan, Kiran

Hitra (Fjellværøya/Ansnes).

- Det er avgjørende med god dekning for å sikre næringsutvikling og ikke minst en grunnleggende trygghet i distriktene våre. Vi mener det er en offentlig oppgave å sørge for god dekning til alle når de kommersielle aktørene feiger banen fordi det ikke er lønnsomt. Så mens vi venter på en regjering som faktisk prioriterer god dekning, velger vi å bruke av den fylkeskommunale pengepotten for å sikre trygghet for folk over hele fylket.

- Arbeiderpartiet har på stortinget foreslått å løfte spørsmålet om god dekning inn i Nasjonal Transportplan fordi takten i utbyggingen av fullgod bredbåndsdekning må intensiveres. Vi vil satse, og foreslo å bruke 500 millioner kroner i året på utbygging av nettilgang i året.  Dette er 10 ganger mer i året en regjeringen foreslo i statsbudsjettet for 2016,  sier Kirsti Leirtrø, Arbeiderpartiets stortingskandidat fra Sør-Trøndelag.

Fylkespolitiker Kirsti Leirtrø, Ap