Hitra og Frøya har i fellesskap søkt fylkesmannen om stimuleringsmidler til tiltak for å sikre den felles veterinærtjenesten.

I søknaden ble det vist til at distriktet har, og må ha, en tredelt vakt. Det har vært stort gjennomtrekk av veterinærer, og uten forutsigbart driftstilskudd har ikke kommunene sjanse til å opprettholde en permanent veterinærbemanning.

«Det er et stort distrikt med lange avstander, lavt dyretall i små besetninger og lang reiseavstand mellom husdyrholderne. Dette gjør produksjonsdyr-praksisen tid- og kostnadskrevende og lite innkrevende».

I svarbrevet fra fylkesmannen viser det til at det har kommet inn søknader tilsvarende det dobbelte av summen de hadde til disposisjon. Kystkommunen blir prioritert, men får likevel under halvparten av pengene de hadde søkt om. Til sammen får Hitra og Frøya 192.000 kroner.