Etter å ha snudd minus til pluss i 2014, fortsatte den gode trenden i 2015 for Sør-Trøndelag fylkeskommune.

Årsregnskapet viser et regnskapsmessig resultat på 132,2 millioner kroner.

- Dette er gode tall. Vi har kontroll på driftsutgiftene. 2015 var et bra år, som gjør at vi kan ha handlefrihet fremover, sier fylkesrådmann Odd Inge Mjøen i en pressemelding.

Mjøen la frem de foreløpige regnskapstallene for fylkesutvalget fredag. 13. april blir de reviderte tallene lagt frem for komiteene, før det blir endelig vedtak i fylkestinget senere samme måned.

I 2014 klarte fylkeskommunen å snu minustall til pluss, med et forbedret driftsresultat på 258 millioner kroner sammenlignet med 2013.

- Velferdsprodusent

Også i 2015 gikk altså Sør-Trøndelag fylkeskommune i pluss, med et regnskapsmessig resultat på 132,2 millioner kroner.

- Vi er en velferdsprodusent, og har ikke størst mulig overskudd som mål, men økonomistyringen må være i orden. Det kan vi konstatere at den er, sier Odd Inge Mjøen.

Med et samlet driftsbudsjett på nærmere 3,7 milliarder kroner, er resultatet et avvik på 3,5 prosent.

Overskuddet skyldes i følge fylkesrådmannenblant annet:

* Skatteinngang på 36 millioner høyere enn statens anslag.

* Et lavere rentenivå enn budsjettert, på 45 millioner.

* Bokførte pensjonskostnader på 35 millioner lavere enn beregnet fra pensjonsleverandørene Statens pensjonskasse og KLP.

- De ulike enhetene har et betydelig fokus på økonomistyring og vi driver en effektiv organisasjon – det viser KOSTRA-tallene, sier Mjøen.

Nøkkeltall

Regnskapet viser for øvrig følgende nøkkeltall:

* Det ble investert for 1,3 milliarder kroner, hvorav veginvesteringene utgjorde 837 millioner kroner. Det resterende var i hovedsak knyttet til skolebygg på til sammen 398 millioner kroner hvor utbyggingen av Malvik VGS og nybygg til Fagskolen i Trondheim utgjør de største enkeltinvesteringene.

* Lånegjelden er på til sammen 4,6 milliarder kroner. Det er betalt 60 millioner kroner i netto renteutgifter og 158 millioner kroner i avdrag i 2015.