Sjøfuglene trenger ro når de i disse dager starter hekkingen. Derfor er det forbudt å gå i land eller ferdes i en rekke verneområder langs kysten.  Miljødirektoratet varsler i den anledning økt kontroll.

I perioden fra 15. april til 15. juli er det forbudt å ferdes på land, og i en sone på sjøen utenfor, i de fleste verneområdene langs kysten. På grunn av mange meldinger om brudd på ferdselsbestemmelsene intensiverer Miljødirektoratet, ved Statens naturoppsyn (SNO), kontrollen med at forbudet etterleves.

Ber folk ta hensyn

Bestandene av sjøfugl langs norskekysten har gått ned over tid. De viktigste årsakene er press på arealer, forstyrrelser og manglende tilgang på mat. Hvis forstyrrelsene fører til at rugingen avbrytes, kan egg og unger bli tatt av for eksempel måker eller kråkefugl. Eggene kan også bli for varme eller kalde, slik at dødeligheten øker.

Gir opp i verste fall

– I verste fall gir fuglene opp hekkingen og forlater hekkeområdet. Gjentatte sesonger med mislykket hekking virker inn på størrelsen på bestandene, sier Johnsen.

Manglende tilgang på næring rammer sjøfugl langs hele kysten, og lite mat gir mindre energi til å fullføre hekkingen. Dette gjør også fuglene mer sårbare for forstyrrelser, siden flukt og forsvar krever mye energi. En annen ringvirkning er at ungene vokser mindre.

– Nesten 40 prosent av sjøfuglartene står oppført som truet på Norsk rødliste for arter. For å beskytte sjøfuglene må vi begrense de negative faktorene som vi kan kontrollere, for eksempel menneskelige forstyrrelser, sier Johnsen.

Fuglene flytter fra år til år

Det har vært en utbredt holdning at det er greit å gå i land i et verneområde med ferdselsforbud, hvis man ikke ser fugl. Da er det viktig å huske at sjøfugl flytter på seg fra år til år.

– Selv om det ikke er hekking i et område det ene året, kan det være hekkende fugl der i det neste. Verneområdet kan også være en viktige rasteplass for fugl som ikke ligger på reir, for eksempel ungfugler eller maker, sier Johnsen.

Verneområder med ferdselsforbud er merket med skilt. Noen steder er det satt opp tavler med informasjon om verneverdier og regler for ferdsel. Folk bør også gjøre seg kjent med hvor naturreservatene ligger før de drar ut på tur for å gjøre strandhugg. Du kan søke etter verneområder og informasjon om disse i Naturbasen og i kart på Miljøstatus. Fylkesmannen eller lokalt SNO kan også kontaktes.