Hitra anleggservice AS leverte det billigste av to anbud påå bygge fiskerihavna, som i følge rådmannen dessverre lå over kostnadskalkylen,men som ikke er unormalt for alle prosjekter det siste året.

Etter anbudsrunden er det klart at utbyggingen av Sætervågenfiskerihavn på Dyrøya vil koste 13.120.000, mot det budsjetterte beløpet på 10millioner kroner, som skulle dekkes inn med 5 millioner i statstilskudd og 5millioner i låneopptak. Ekstrakostnaden dekkes imidlertid for det meste inn aven momskompensasjon på 2.460.000 kroner, som ikke var med i det opprinneligebudsjettet. Det betyr at kommunen må øke låneopptaket med 660.000 kroner til5.660.000 kroner, som rådmannen nå spør politikerne om fullmakt til.

På grunn av kostnadene er utbyggingen redusert og er nå pået minimum i forhold til å få til en brukbar fiskerihavn. Rådmannen mener atprosjektet ikke kan reduseres ytterligere da dette vil gå utover kvaliteten påhavna og kanskje også medføre reduksjon i statstilskuddet.