Sareptamøte - en skandale

Sarepta inviterte menigmann til å komme med sine meninger om vindkraft.  Men da folk møtte på Frøya Hotell onsdags kveld, var regien såpass stram at nei-folket ikke så noen vits i å være der. Dette var et gruppearbeid for de frelste.

Til Sareptas forsvar må man kanskje si at de ikke kunne vite hvordan kommunen har behandlet motstanderne av vindkraft. Disse motstanderne mente i sin naivitet at også kommunen ville være en del av møtet, og kunne gi svar på mange spørsmål. Vi konstaterer nok en gang at kommunen ikke har noe informasjonsbehov overfor befolkningen.

Når det gjelder vindkraft, vikles folk inn i diskusjoner med fagfolk om sjeldne dyre- og plantearter, eller tekniske diskusjoner som de fleste er dømte til å tape. Dette var det sikkert mulig å diskutere, hva vet jeg, men slike gruppeoppgaver der fasiten stikker fram bak ryggen på en Sarepta-ansatt, var vi altså ikke så interesserte i.

Fort en diskusjon savnes i dette: Det at landskapet er noens hjem. Det de har vokst opp i, og ferdes i, eller bare ser fra kjøkkenglasset. Mange seiler langs leia, Nordveg, og vil helst slippe å oppleve kysten som et spikerbrett! Våre landskap oppfattes som råstoffleverandør til urbane behov. Men det er altså vi som bor her. Selv om noen tror de kan selge både fisk, kyst, skog, fjell og kulturlandskap.

Våre sentrale myndigheter har ingen bestemmelse om å beskytte natur og landskap for menneskenes skyld. Vindkraftindustrien deler dessverre rykte med disse urbane selgerne. For vår del, godt hjulpet av kommunen! Brukerne er de som bruker denne naturen aktivt, men de er kanskje i mindretall, men det er heller ikke det viktigste, for de aller fleste er landskapet, om ikke annet, den utsikten de kaller sitt hjem.

Dette har ingen beskyttelse! Knapt noen kraftprodusent har til denne dag vært en så brutal ødelegger av menneskenes hjem som vindkraft. Kraftutbyggerne benytter seg av et svakt lovverk når det gjelder landskapet, og skummer våre skattepenger i form av subsidier. Vi er mange som jobber for at dette lovverket skal styrkes, selv om det ikke ser så lyst ut med dagens regjering. Kommunene går inn i dette, og tror de er med på noe lurt, og kan vifte med lovnader om veistubber og et ødelagt landskap.

Jeg er skremt over Frøya kommune, over hvor lite tenkning og refleksjon de er i stand til å legge fram og hvor perspektivløst man kan jobbe. De jobber alle som de mest ihuga kraftsosialistene. Her går de store næringslivstopper imot vindkraft. De har skjønt det! Men kommunen forholder seg taus, rede til å motta enda noen grunker. Hadde etterspørselen etter granitt vært stor, hadde vi ikke hatt noen øy igjen. Dette er en kremmerkommune.

Uansett hva næringslivet bidrar med, vi må ha mer! På Frøya er motstanden mot dette svært stor, men den politiske ledelsen skjuler denne motstanden ved å vise til en folkeavstemning for 10 år siden, som ga knappest mulig flertall for. Avstemninga for 10 år sia kom i stand på grunnlag av et krav fra knappest mulig personer.

Vet Sarepta på hvilket fundament dere tilbyr plass til vindpark Frøya kommune? Mye skjedde på de ti åra, både når det gjaldt kunnskap, men også erfaringer som var gjort både nasjonalt og andre steder i verden. Nei-gruppene poppa opp som aldri før, og disse igjen gikk inn i alianser.

Da nytt krav om ny avstemning ble reist, leverte motstanderne 1500 underskrifter for en ny folkeavstemning! Kommunen behandlet saken på 5 minutter. Varaordfører redegjorde for utsikter til vei på Flatval, hvorav de fleste berørte kandidatene gjemte seg bak sine IPAD-er! Habilt? Aldri før har noen kommune så arrogant forkastet meningene til 1500 voksne mennesker Vi har daglig kontakt med massevis av nei-grupper over hele landet, og de er samstemte: Dette tar kaka!

Trykket mot vindkraft har økt formidabelt disse 10 åra, både lokalt, her til lands og utenlands. Vindkraft er en blindvei, ja en signalpolitikk, godt understøttet med offentlige midler. Man berger ikke klimaet ved å ødelegge naturen. Hele vindkraft-marerittet bygger på mange løgner.

- Det er bløff at vi trenger mer grønn kraft i Norge. Etter Alta-utbygginga beklaget Gro Harlem Brundtland det overgrepet samene opplevde, og la til at utbygginga var unødvendig! Dette var altså i ei tid da vi enda hadde kraftkrevende industri igjen. Hvorfor skulle dette behovet bli så mye større når alt av industri er borte?

- Det er bløff at vi skal eksportere grønn kraft for å bidra til et Co2-fritt Europa o Vi har en avtale med EU om en fornybarandel på 67,5%. I 2011 leverte Norge 65% ren kraft til EU. Det skal ikke så mange vanndråper til før den avtalen er i boks.

Det har aldri vært brukt mer billig kull i Europa, og kullkraft brukes også som stabiliseringskraft til vindkraft. o Markedet ønsker ikke å erstatte kull fordi markedet er så grønt. Markedet ønsker mer kraft, uansett hvor krafta kommer fra, fordi de frykter stagnasjon i konsum og forbruk.

I 2012 var vi nettoeksportører av ren energi hver måned, men vi eksporterte også gass, og gass har halvparten av utslippene til kull! Denne eksporten tilsvarte 10 ganger norsk vasskraftproduksjon. Hvor er den grønne politikken da? - Det er rett og slett bløff at dette er miljøvern. Det er det bare Natur og Ungdom som tror på, fordi det er kult! Men alle vet at mer kraft betyr mer produksjon og mer forbruk.

Til og med Frp er grønne når det gjelder dette. Da må det ligge noe annet bak - Det er bløff om at kommunene tjener på dette.

Hele denne vindkraftpolitikken er lagt opp på en måte som har mange likhetstrekk med korrupsjon. Her snakker man om å kjøpslå.

Men min påstand er at politikerne har tatt seg friheter i sin iver etter å få rasert naturen, en frihet som de slett ikke har noen hjemmel for. Frøya kommune har ikke folket bak seg i denne saken, selv om de forsøker å late som at motstanden ikke er så farlig, eller ved å sette inn bare ja- og jippi.ja- personer i forhandlingsutvalget.

For svært mange har ikke Frøya kommune troverdighet, også av den grunn at vindkraft er et ikke-tema, samtidig som de strekker seg kjempelangt når det gjelder å tekkes utbyggerne. Jeg skulle ha likt å sett en annen kommune som hadde våget å krysse folkemeningen så ettertrykkelig som det de sittende politikerne har gjort. Av 2975 stemmeberettegete ønsker 1500 ny folkeavstemning, og dette tallet stiger hver dag.

Frøya kommune har unnlatt å gi orientering om sin tuskhandel med grunneiere og kraftselskap for å bygge et nytt industriområde. Her er ikke åpne kort! Det i seg selv burde få kommunen til å tenke seg om før de går videre.

Dette er rett og slett dårlig håndverk, og ikke et demokrati verdig. Her kan man ikke unnskylde seg med at man er en Ad-Hoc-kommune, som om det er noe å skryte av, og le det hele bort. Så respektløst kan man ikke behandle motstand! Nå bør man forventa at kommunen innkaller til et folkemøte! Frøya kommune har alt for lite støtte i befolkningen til at de bør unnlate å gjøre det.

For Nei til vindkraftverk på Frøya Hans Anton Grønskag