På grunn av sin nærhet til Frøyas hjørnesteinbedrift, Salmar, har Valen/Espnes-området i dag en stor andel beboere som er arbeidsinnvandrere. Dette er i hovedsak folk som leier hus eller leiligheter.

Pål Storø jobber på Salmar, og leier selv ut husrom til flere arbeidsinnvandrere. Det var kontakten med disse, som gjorde at han startet arbeidet med å planlegge boligfeltet som nå har vært ute til offentlig høring.

- Folk vil bo nært arbeidsplassen

- Mange av de som bor i grenda, ønsker å etablere seg med egen bolig. Det er ikke sånn at alle vil bo i nærheten av Sistranda. For mange er det viktigst å bosette seg nært arbeidsplassen, som er Salmar. De skal jo på arbeid hver dag, mens det holder med en tur eller to i uka til Sistranda for å handle og gjøre det som må gjøres der, sier Pål Storø.

Inntil 53 boenheter

Han forteller at han tok over den større Espnes-eiendommen for fire-fem år siden. Da han litt senere fikk tilbud om å kjøpe en eiendom på Valen som grenset til denne, begynte han å jobbe med tankene om å utvikle et større og mer helhetlig boligområde.

Planen som nå foreligger, åpner for flere boformer. Ved siden av vanlige eneboliger og rekkehus er det regnet inn et sjønært område for seniorboliger. Totalt tar planen høyde for hele 53 boenheter.

- Det kan komme opp i så mange. Men det realistiske er vel at det blir bygget ut 30 til 35 boenheter, sier Storø.

- Boliger for folk som vil etablere seg

Han har registrert høringsuttalelsene som er kommet inn, og sier han er litt skuffet over deler av innspillene. Blant annet uttrykkes det bekymring for at det skal bli gjennomtrekksboliger for midlertidige ansatte ved Salmar.

- Det er ganske tydelig at det ikke svarer seg økonomisk å bygge nytt for å leie ut. Her er det kun snakk om selveier-boliger. Vi vil jo være en tilflyttingskommune, og her legges det til rette for folk som vil kjøpe eller bygge seg bolig, sier Pål Storø, som understreker at det ikke er bare arbeidsinnvandrere som kan tenke seg å bo på Valen.

- Det kanskje mest attraktive området i planen er det som er avsatt til seniorboliger. Jeg har allerede hatt henvendelser fra en del folk i grenda, og fra andre steder på Frøya, som vurderer en mindre seniorbolig. Jeg har allerede regulert ti sjøhustomter i området, og mulighetene for å kunne bygge seg sjøhus nær der man bor, er også noe som er viktig for mange, sier Pål Storø.

Vil ha møte mellom partene

Plansaken kommer opp i førstkommende møte i forvaltningsutvalget i Frøya. Men saksbehandler er innstilt på at man før formell behandling av planen avholder et møte mellom tiltakshaver, grendalag, naboer med merknader og kommunen.

- Frykter det mest attraktive området blir tatt bort

I sakframlegget foreslås det at en del av innspillene blir hensynstatt. Blant annet foreslår saksbehandler at gang- og sykkelvei tas inn i plankartet. Dette ser ikke Storø fornuften i.

- Jeg skjønner ikke hvor en slik gang- og sykkelvei skal legges. Hvis det er langs de par-tre hundre metrene med fylkesvei som ligger innenfor planområdet, så blir det en gang- og sykkelvei som starter i ingenmannsland og ender i ingenmannsland. Den leder ikke til noe. Og inne i selve boligområdet er det gang- og sykkelstier i flere retninger, kommenterer Pål Storø, som også er bekymret for at det skal bli tatt hensyn til fylkesmannens innspill om å fjerne det mest sjønære området i ett av feltene.

- Det vil i så fall spise opp det mest attraktive området som er tiltenkt seniorboligene. Men man får sette sin lit til at politikerne ser dette, og bruker fornuften når de skal vedta planen, sier Pål Storø.