Næringsminister Monica Mæland mener landet har et stort potensial for økt verdiskaping og sysselsetting innen bioøkonomi.

- Rike  naturressurser og høy kompetanse gir oss konkurransefortrinn i overgangen til lavutslippssamfunnet. Regjeringen legger til rette både for  omstilling av tradisjonell industri og utvikling av helt nye næringer. Allerede neste år skal vi bruke 50 millioner mer på forskning tilknyttet bioøkonomi, sier næringsministeren i en pressemelding i forbindelse med at regjeringa i dag la frem sin bioøkonomistrategi. Strategien skal bidra til økt verdiskaping og nye arbeidsplasser, reduserte klimagassutslipp og mer effektiv og lønnsom utnyttelse av naturressursene.

- Mye av det grønne skiftet er blått. Vi har enorme ubrukte ressurser i havet som kan gi grunnlag for nye jobber og verdiskaping, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Regjeringen har pekt ut fire innsatsområder:

Økt samarbeid på tvers av næringer, sektorer og fagområder, utvikle markeder for nye produkter, økt gjenvinning og foredling av det som i dag kastes og økt produksjon av fornybare biologiske ressurser på en bærekraftig måte.

- Det er nødvendig med økt produksjon av fornybare ressurser fra skog og jordbruk, samt bedre bruk av råstoffene for å utnytte mulighetene som ligger i bioøkonomien. Det trengs samtidig et nært samspill mellom råvareproduksjon, forsking, teknologiutvikling og foredlingsindustri for å møte utfordringene i framtida, sier landbruks- og matminister Jon Georg Dale.