Hitra kommune har lagt ut høringsforslag til endring av reguleringsbestemmelser i Fillan sentrum, for bygging av boligblokker ved Storhaugen.

Fylkesmannen stoppet utbyggingen etter at naboer klaget på at kommunen hadde gitt utbygger TOBB dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene, fra to etasjer, til å bygge i fire og fem etasjer.

I ettertid ble det oppdaget at reguleringsplanen ikke er gyldig, fordi den manglet bestemmelser for hvor høye bygningene kan være i meter. Det var bare angitt hvor mange etasjer som kunne bygges. Nå foreslås det å endre reguleringsbestemmelsene slik at byggingen kan gjennomføres.

Dette er det nye planforslaget for Storhaugen, der TOBB vil bygge tre boligblokker:

Området foreslås regulert til boligformål med leilighetsbygg i østre del av planområdet. Det tillates oppført bygninger på fire til fem etasjer. Maksimal gesimshøyde foreslås med 16 m over planert terreng i første etasje. Maksimal utnyttelse for området foreslås med 100 % bruksareal. Parkeringskjeller inngår ikke i prosent bruksareal. Bebyggelsesforslaget viser en utnyttelse på 97 prosent bruksareal og gesimshøyde på 15,7 m over planert terreng I første etasje for bygg B.