Siden i fjor sommer har mannen begått en rekke innbrudd i boliger og forretningslokaler på Frøya og Hitra hvor det hovedsaklig er stjålet, penger, verdigjenstander og alkohol.

Tiltalte, som er i 30-årene, er domfelt i 14 ganger tidligere. Hans siste dom er fra 2008. Han ble da idømt en samfunnsstraff som han avtjente i sin helhet uten merknader fra kriminalomsorgen.

Han har siden siste dom avstått fra kriminell aktivitet. Men i fjor sommer oppstod det en livskrise, og mannen begynte å ruse seg med alkohol. For å skaffe seg alkohol, eller penger til å kjøpe dette, begynte han å stjele.

Retten bemerker at hyppigheten av hans siste handlinger, må anses som en skjerpende omstendighet. Selv om det han har tatt med seg er av beskjeden verdi, utgjør de innbruddene han har begått i private hjem integritetskrenkelser overfor huseierne i tillegg til vinningsaspektet, påpeker Fosen tingrett.

For retten var det viktig å finne en reaksjonsform som er god i den gjeldende i saken. Straffens formål anses som et utgangspunkt å tale imot samfunnsstraff for tiltalte.  Når retten likevel anser at samfunnsstraff kan idømmes i denne sak, er dette ut fra det faktum at tiltalte tidligere har respondert godt på denne typen reaksjon.

Dommen ble til slutt fastsatt til 60 dagers fengsel samt en  samfunnsstraff på 167  timer.

Disse 14 innbruddene ble han dømt for