Salmar skriver i sin kvartalsrapportfor 1.kvartal 2012 at den globale veksten i tilbudet av laks var på hele 33% ikvartalet. Etterspørselen i samme periode har vært god og har brakt med segstigende laksepriser.

SalMarkonsernet leverte etoperasjonelt driftsresultat på NOK 43,4 millioner for første kvartal 2012. Itillegg har SalMar tatt engangskostnader på NOK 40 millioner knyttet til enlokalitet i Troms hvor påvisning av PD-virus førte til utslakting av ca 2,1millioner laks. Videre er det belastet engangskostnader på NOK 5 millioner knyttettil PD påvisning på en lokalitet i Midt-Norge.

Segment Midt-Norge leverertilfredsstillende resultater. På tross av relativt lavt bearbeidingsvolum erbidraget fra InnovaMar godt. Resultater fra oppdrett er som tidligerekommunisert påvirket av biologiske utfordringer på slaktet fisk.

Resultatet fra segmentSalMar Nord er påvirket av lav snittvekt på slaktet fisk. Grunnet endringer idriftsplanene ble det nødvendig å ta ut fisken på en lav snittvekt som girhøyere produksjonskostnad pr kg og lavere salgspris.

Segment Rauma viserpositiv resultatutvikling gjennom kvartalet fra produksjon av økologisk laks.Utslakting av lokalitet overtatt i forbindelse med oppkjøpet av Bringsvor Lakshar bidratt negativt i resultatet. Slakte og bearbeidingsvirksomheten i Vikencoleverer tilfredsstillende resultater.

- Svakt resultat

- Resultatmessig harførste kvartal vært svakt. Dette skyldes som tidligere kommunisert svakebiologiske prestasjoner på 2010 generasjonen som har påvirket resultatene ialle våre segmenter. Når det gjelder gjennomført utslakting av fisk med påvistPD virus så vil SalMar gjennom 2012 og 2013 i stor grad kompensere for bortfallav dette slaktevolumet gjennom økt utnyttelse av frigjort MTB på andrelokaliteter. Dette vil kunne gjøres til en lav marginalkostnad slik at deler avdet økonomiske tapet vil bli kompensert. Effektiviteten på InnovaMar har påtross av lave volum vært god. På slakteriavdelingen er vi i rute i forhold tilå nå vår målsetning om å slakte 110 fisk pr minutt. Bearbeidsingsavdelingen vilmed økte volum i andre halvår få utnyttet sin kapasitet langt bedre, sierMyhre.

- Grunnlag for viderevekst

- Vi er meget godt fornøydmed at vi i første kvartal har fått i havn flere strategisk viktige avtaler.Slakte og bearbeidingssamarbeid med Lerøy vil sikre volum til InnovaMar samtslaktekapasitet til SalMar Nord. Oppkjøpet av ti konsesjoner i Finnmark gir osset betydelig vekstpotensial i regionen Troms/Finnmark. Reforhandlet bankavtaleog tilførsel av egenkapital gir oss et finansielt grunnlag for å realiserevidere vekst, avslutter Myhre.