Åtte av barna er opprinneligfra Polen, mens seks av barna er fra Litauen. Disse nasjonene utgjør dermedhalvparten av de flerspråklige barna som går i barnehage på Hitra denne våren.Flest flerspråklige barn er det i barnehagene på Strand og Barman. Med totalt201 barn utgjør de flerspråklige barna nesten 14 prosent av barna i barnehagenepr. dags dato.

Nå vil administasjonen etablere såkalte språkstimuleringsgrupperved de fire største av kommunens barnehager, blant annet for å lette overgangentil skolehverdagen.

- Tiltaket vil, etter rådmannens oppfatning,bidra sterkt i forhold til kommunens satsing på tidlig innsats. Ved målrettetinnsats knyttet til språkstimulering av barn i tidlig alder, vil skoledagen forbarna når de starter i skolen bli vesentlig lettere. Det samme gjelderressursinnsatsen knyttet til barna, skriver administrasjonen i sin innstillingtil politikerne.

Administrasjonen har beregnet kostnaderknyttet til språkstimuleringsgrupper ved de fire største barnehagene. Detlegges opp til 1 time pr. dag i 4 dager. Tiltaket vil bli organisert i korteøkter med relativt små grupper i alderen 2 – 6 år, heter det i innstillingensom formannskapet får presentert i sitt møte 17. april.