Statens vegvesen hadde i begynnelsen av november et møte med rundt 20 grunneiere og berørte naboer langs den nye traseen til Flatvalveien. Møtet ble fulgt opp av befaring langs traseen. Det kommer frem i veivesenets oppsummering fra møtet.

Den nye veien skal bestå av ca. 450 meter ny gang- og sykkelvei frem til Nabeita skole, og rundt én km lang ny vei på nordsiden av bebyggelsen på Flatval, frem til flyplassen. I tillegg blir en kilometer strekning av eksisterende vei mellom Nabeita oppvekstsenter og nyveien utbedret.

Byggeleder Line Søreng kunne fortelle at de har plan om byggestart til vinteren, og åpning av veien før skolestart neste år.

Etter befaringen er det sendt ut forslag til avtaler om tiltredelser eller kjøpekontrakter.

Grunnerverver Astrid Myhr fortalte at oppstart av byggeprosjektet er avhengig av at veivesenet får avtaler med alle grunneierne. Alternativet er tvang.

-  Vi vurderer derfor fortløpende om vi parallelt med minnelige forhandlinger også må starte opp ekspropriasjonsprosess for å unngå unødige forsinkelser for byggeprosjektet, står det i oppsummeringen.