Tiltalen i Fosen tingrett gjaldt flere tilfeller av oppbevaring og bruk av hasj i 2013. Mengden oppbevart hasj varierte fra omlag 10 til 90 gram.

Han ble også tatt med ca 10 gram amfetamin, men hevdet at han oppbevarte dette stoffet for noen andre.

Tiltalte sa seg delvis skyldig etter tiltalebeslutningen., og har forklart at den hasjen som er funnet hjemme hos ham, er hasj han har skaffet seg til eget bruk.

Han forklarte at han i mange år har slitt med narkotika, og at de forholdene han nå erkjenner er knyttet til dette problemet.

Tiltalte forklarte også at han bruker hasj som selvmedisinering. Retten legger dette til grunn uten at det uten videre er et formildende moment.

Ikke profitt

Retten kan imidlertid ikke se at det i tiltaltes omgang med rusmidler ligger noe klart profittmotiv. Fravær av profittmotiv utgjør imidlertid intet formildende moment i seg selv, med etter rettens vurdering er det relevant å legge noe  vekt på formålet med oppbevaringen.

De mengder hasj og amfetamin som tiltalte skal dømmes for å ha oppbevart utgjør i følge tingretten ikke store beslag. Lensmann Per Christian Stokke forklarte imidlertid for retten at i forhold til øvrige beslag på Hitra og Frøya, er dette å regnes som betydelige beslag. Retten vil bemerke at det foreligger betydelig spredningsrisiko ved de mengder som er beskrevet i tiltalebeslutningen, selv om tiltalte i utgangspunktet har hatt til hensikt å bruke hasjen selv.

Forsvareren poengterte tiltalte befinner seg i en rehabiliteringssituasjon som tilsier at det bør reageres med samfunnsstraff i denne saken.

Retten bemerket at de forhold som han nå skal dømmes for i utgangspunktet tilsier at det skal idømmes fengselsstraff.

Tingrettens mindretall mente tiltalte befinner seg i en situasjon som tilsier at det må reageres med samfunnsstraff i denne saken.  Rettens flertall mente ikke at tiltaltes nylig opprettede kontakt med et behandlingssenter kan beskrives som en igangsatt rehabilitering som hindres av at tiltalte må sone i fengsel.

I tråd med med flertallet ble straffen fastsatt til fengsel i 60 dager. Fra straffen gjøres et fradrag for utholdt varetekt med 10 dager.