Norgeshus har på vegne av Snekkerservice Frøya AS sendt søknad om å få bygge 14 seniorboliger i Beinskardet boligfelt. Seniorboligene ønskes bygd i to etasjer med en mønehøyde på 6,9 meter, men reguleringsbestemmelsene tillater bare én etasje med mønehøyde på 5 meter. Søker har derfor søkt om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene.

Rådmannen innstiller til hovedutvalg for forvaltning at søknaden avslås på grunn av at avvikene fra reguleringsbestemmelsen er betydelige og at fordelen ikke er større enn ulempene.

Rådmannen mener at det er teoretisk mulig å bygge like mange leiligheter i én etasje på tomten, etter som tomteutnyttelsen for de omsøkte boligene er på 36 prosent, og oppfordrer derfor søker til å omarbeide seniorboligene til én etasjes bygninger.

Saken avgjøres i hovedutvalg for forvaltning 18.april.