Formannskapet i Frøya valgte å heve dagens ekstraordinære møte, uten å gjøre vedtak i den eneste saken som stod på kartet: intensjonsavtalen med Salmar om visningskonsesjon.

Formannskapet hadde fått muntlig beskjed om at Salmar fristiller kommunen fra avtalen. De ventet på skriftlig bekreftelse på Salmar. Da denne ikke kom etter to timer i møtet, valgte ordfører Berit Flåmo å heve møtet, og innkalle til nytt møte neste tirsdag.

- Vi må gå nøye gjennom det som kommer fra Salmar, og muligens også få advokaten vår til å se på det, sa Flåmo.

Kommunen har nå fått den skriftlige bekreftelsen på at Salmar stiller kommunen fritt til å trekke seg fra den omstridte avtalen:

« Vi viser til formannskapets behandling i dag av intensjonsavtale mellom Frøya kommune, SalMar ASA og SalMar Farming AS. Avtalen har som formål å samarbeide om å utvikle et attraktivt visningssenter for havbruk tilknyttet det nye Frøya kultur- og kompetansesenter. På dette grunnlag har SalMar Farming søkt Fiskeridirektoratet om visningstillatelse.

SalMar har som kjent mulighet til i visningssammenheng å stille til disposisjon både lokaliteter og vårt unike prosesseringsanlegg InnovaMar på Nordskag.

SalMar ønsker med dette å styrke det havbruksfaglige utdanningstilbudet som nå er under utvikling i kommunen. Kommunen og havbruksnæringen har felles intensjon om at dette skal bli et nasjonalt ledende utdanningstilbud innenfor den "blå sektor".

Vi registrerer at det er reist spørsmål omkring visse sider ved samarbeidsavtalen, særlig med hensyn til eksklusivitet. SalMar ønsker ikke å være del av en slik disputt, og stiller med dette kommunen fritt til å trekke seg fra den inngåtte samarbeidsavtalen. Vi vil samtidig presisere at dette er en balansert avtale som kommunen åpenbart har fordel av.

SalMar står naturligvis fast ved sine forpliktelser, dersom kommunen fortsatt ser positivt på et slikt samarbeid, og formannskapet slutter seg til den inngåtte avtalen.

SalMar viser til opplysninger som nå er kommet frem om at kommunen i en tidligere fase har vært i samtaler også med et annet oppdrettsselskap om et liknende samarbeid. SalMar vil ikke ha noe å innvende mot at kommunen inngår intensjonsavtale også med dette selskapet, eller andre om visningstillatelse, dersom kommunen finner et tilfredsstillende faglig grunnlag for det»

E-posten er signert Olav Andreas Ervik, daglig leder i Salmar Farming.