Alexandra Bech Gjørv, administrerende direktør i Sarepta Energi AS, ønsker åpenhet rundt vindkraftutbyggingen på Frøya, og vil gjerne informere frøyværingene hvilke planer de har fremover.

- I den senere tid har Hitra-Frøya trykket flere innlegg som stiller seg kritisk til vindkraft som energipolitisk virkemiddel, og i særdeleshet til den planlagte utbyggingen på Frøya i regi av Sarepta Energi AS, sier Gjørv og ønsker å gi leserne en oversikt over fakta rundt Sareptas planer på Frøya, og korrigere det hun kaller enkelte misforståelser.

- Det er ikke et motinnlegg mot dem som stiller seg skeptisk til ideen om vindkraft. Enhver står som kjent fritt til å ha sin egen mening om energipolitikken, understreker Gjørv.

- Ikke hold i dystre spådommer

- For ti år siden ble det søkt konsesjon for et vindkraftverk på ca. 70 vindmøller (200 MW) på Frøya. En folkeavstemning i kommunen ga i 2005 et knapt flertall for en slik utbygning. Etter en grundig prosess hos myndighetene, og med justeringer på utbyggersiden, ga myndighetene i juni 2012 endelig konsesjon til å bygge ut et vesentlig mindre vindkraftverk, på til sammen 60MW – tilsvarende ca. 20 vindmøller.

- Reduksjonen i produksjonskapasitet førte til at områdene som vil bli berørt av vindkraftutbyggingen er redusert fra 26,1 til 6,6 km2. Blant annet vil områdene Stutvassheia og Røssvassmyran ikke bli berørt. Konsesjonen er gitt for 25 år, med en forpliktelse til deretter å fjerne anlegget, og tilbakeføre området til sin naturlige tilstand. Blant annet pålegges Sarepta å gjennomføre prosjektet slik at opprinnelig avrenningsmønster opprettholdes. Det er derfor ikke hold i de dystre spådommer fremført i denne avis, om at bortimot all utmark på Frøya er tapt for rekreasjonsområde "for evig og alltid", mener Gjørv.

Politisk mål

- Konsesjonen er gitt i tråd med det klare politiske mål om å bygge ut mer fornybar energi i Norge, som blant annet kom til uttrykk i klimaforliket i Stortinget 2012. For å virkeliggjøre denne politiske enighet, og samtidig oppfylle Norges forpliktelser etter EUs fornybardirektiv, er det inngått avtale med Sverige om innføring av et sertifikatmarked som skal utløse 26,4 TWh ny fornybar energi i de to landene. Utbyggingen på Frøya vil komme inn under denne ordningen, forteller hun.

- Utbedring av vei er sentralt

- Frøya kommune har en signert avtale med NTE og TrønderEnergi fra 2005. I våre forhandlinger med kommunen tar vi naturligvis utgangspunkt i denne avtalen. Det er en kjensgjerning at vi har behov for utbedring av vegnettet i forbindelse med transport av vindturbiner. Det er et sentralt tema i dialogen med kommunen. Sarepta har inngått avtale med grunneierne i Frøya vindkraftverk om engangserstatning og årlig godtgjørelse. Denne avtalen baserer seg på tilsvarende avtaler og skjønnsavgjørelser i vindkraftparker andre steder i landet, forklarer Gjørv.

Folkemøte i februar

- Det er ennå ikke fattet beslutning om utbygging på Frøya. Dette er en stor investering – i størrelsesorden 650 – 750 millioner kroner, som krever mye detaljanalyse, og mange avtaler skal på plass samtidig. I løpet av januar vil vi ha en mer detaljert oversikt over alle sider ved utbyggingen, så som turbinalternativ, transportløsninger og tidspunkt, både for anleggsstart og oppstart av produksjon. Vi planlegger derfor et orienteringsmøte for alle interesserte siste uka i februar, opplyser Gjørv.

Ikke dystert: Det er ikke hold i dystre spådommer fra vindkraftmotstnderne, mener Alexandra Bech Gjørv, administrerende direktør i Sarepta Energi AS.