- Vi bør reise en delegasjon nedover til Oslo og banke på dørene. Og be om et møte med samferdselsministeren, og ikke dra hjem før noen skjønner alvoret, ble sagt av Tom Skare(Frp), da formannskapet diskuterte forslag til bompengesøknad for trinn to av Lakseveien.

Bakgrunnen var at det nå skal sendes inn en bompengesøknad til Stortinget, som skal finansiere trinn to av ”Lakseveien”. Det innbefatter ny vei utenom Krokstadøra, som ble forskjøvet fra trinn 1, på grunn av kostnadsoverskridelser(354,6 millioner kroner). Og det innbefatter kryssing av Åstfjorden(1.25 milliarder kroner).

Fylkeskommunens forslag til likelydende vedtak for Hitra, Frøya og Snillfjord kommuner ble onsdag behandlet i Hitra formannskap, der saken ble utsatt etter forslag fra ordfører Haugen.

Blant punktene i forslaget står det:

”Hitra kommune godkjenner at en ny Stortingsproposisjon omfatter finansiering av delprosjekt 7-10, med mulighet for å ta inn prosjekter fra marginallisten(delprosjekt 11-16, journ.anm) dersom økonomien tilsier det. Delprosjekt 8(Åstfjordbrua, journ.anm) gis prioritet foran delprosjekt 7(Ny vei utenom Krokstadøra, journ.anm).”

- Sprekker så det holder

I forkant av møtet hadde Haugen sendt en e-post om temaet, til Frøya-ordfører Berit Flåmo, og Snillfjord-ordfører John Lernes. Der utrykker han bekymring over at delprosjektene 11-16 i den såkalte marginallisten aldri kommer til å bli utført, etter at ordførerne før påske var i et orienteringsmøte om utbyggingen av fv.714, med Statens vegvesen på Krokstadøra.

- Slik vi fikk presentert saken og slik den nå legges opp, så må vi konstatere at det ikke blir en fullført utbedring av veien. Fortsatt vil prosjekt 11-16 være ufinansiert. Dette er prosjekt som til sammen i 2009 ble estimert til en kostnad på 151 mill, og som ble tatt ut fordi man da mente og trodde at det ville holde med en bompengesøknad. Det vet vi nå at det ikke gjorde, prosjekt 7-10 som inngikk i opprinnelig søknad er plassert i et trinn 2, og må nå altså omsøkes på nytt, skriver Haugen.

Haugen foreslår til sine kolleger å ta en fot i bakken, før ny bompengesøknad vedtas. - Når sistnevnte er en realitet, og vi nå vet at: opprinnelige kostnadsoverslag «sprekker så det holder», vi er forsinket ift opprinnelig utbyggingsplan, vi risikerer å sitte igjen med en vei som ikke blir fullt utbedret, og med mange strekninger som vil representere alt for dårlig standard og store såkalte standardsprang, kostnadsøkningene som medfølger følgene av «stykkevis og delt» - de alt for mange strekningsvise oppdelinger av utbedringen. Da spørs det om vi ikke bør ta en liten fot i bakken, skriver han.

- Bør få med alt

- Jeg mener, når vi likevel må ha en ny bompengesøknad, at vi bør få med alt. Vi snakker altså om prosjekt som i 2009 ble estimert til 151 mill, som nå sannsynligvis er noe dyrere, men like fullt langt mye smartere og kostnadseffektivt å ta med «i samme slengen». Vi vet også at entreprenøren som hadde Valslagtunnelen og Fenestunnelen tilbydde å utbedre prosjekt nr 12 for 4 mill (altså 1/3-del av kostn.estimat i 2009), hvis han fikk gjøre det samtidig med tunnelarbeidene. Men fordi prosjektet ikke var prioritert i utbyggingsplan, så ble det ikke gjort, på tross av at man ville spart store penger. Årsaken, synes jeg, skyldes uforsvarlig stivbenthet og lite vilje, fordi vi ser at når fornuft, fleksibilitet og vilje er tilstede, så går det an å rokker, slik det ble gjort med prosjekt 10, og som nå er fullført til under halvparten av den estimerte kostnaden (i 2009), skriver Haugen.

Det samme argumenterte han for i formannskapet, der alle medlemmene var enige om å utsette saken, og heller utforme en søknad som vil finansiere rubbel og bit av Lakseveien.

Vil banke på ministerens dør

Tom Skare(Frp), vil dra til Oslo og protestere. - Jeg er like frustrert. Det snakkes i det vide og brede om Øyregionen og Lakseveien og hvor viktig og betydningsfull eksporten herfra er, men jeg ser bare klatter, og ikke en helhetlig vei. Vi må tenke helt nytt. Vi bør reise en delegasjon nedover og banke på dørene. Og be om et møte med samferdselsministeren, og ikke dra hjem før noen skjønner alvoret, sa Skare blant annet. Men han innser også at det ikke er noen vei utenom bompengefinansiering, på grunn av flertallet på Stortinget.

Tom Skare(Frp) vil banke på døre til sin egen transportminister, og bli der til hele fv.714 blir fullfinansiert.

- Men da må vi i alle fall si fra at det som skal bygges må være fullverdig, med asfaltering i full lengde og full bredde, mente Skare. Per Ervik(PP) er med på å protestere.

- Overskridelsene kommer ikke som noen overraskelse på meg. Å legge hele Snillfjorden i rør er et mislykket prosjekt, selv om det er gjort mye bra. Hadde vi gått for tverrforbindelse så hadde vi spart én milliard kroner, sa Ervik, som i 2012 mente at Snillfjord burde bli med på en tverrforbindelse mellom Snillfjord og Lensvika, i stedet for å gjøre vedtak om bru over Åstfjorden. Tverrforbindelsen ble også nevnt av de fleste andre i formannskapet.

- Det er merkelig at ingen blir ansvarliggjort for overskridelsene. Hvem er det som kontrollerer dette? Og det verste av alt er at vi må betale regningen. Som en ren protest har jeg lyst til å si nei til bompengefinansieringen før det gjøres noe med vedlikeholdsetterslepet på fv.714, mente Ervik.

Haugen har foreløpig ikke fått noen tilbakemelding fra sine to kolleger. De respektive formannskapene har heller ikke behandlet bompengesøknaden. Lokalavisa har ikke lykkes med få en kommentar fra Frøya-ordfører Berit Flåmo, og Snillfjord-ordfører John Lernes.

928 28 154 lars.otto.eide@hitra-froya.no