I forslaget til statsbudsjett for 2013 foreslår Regjeringen en bevilgning på 175 millioner kroner til prosjektet E 39 Harangen-Høgkjølen

For trafikanter på Fv. 714 til og fra Hitra og Frøya betyr sammenkoplingen mellom E39 og Fv714 en vesentlig bedring i området ved Gangåsvatnet. Ny E39 vil koples til 714 ved Stokkhaugen (Dørdalskrysset), med ny vei og tunnel gjennom Haranghammeren mot Orkanger (ved campingplassen på Gangåsvatnet).

Nyveien åpner i 2015

Det blir anleggsstart i november 2012 med forskutterte midler fra Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag fylkeskommuner.

- Prosjektet fjerner en flaskehals med til dels smal og svingete veg inkludert dårlig vertikalkurvatur. Nyveien vil åpne i helt ny trase i 2015, sier veidirektør Terje Moe Gustavsen i en pressemelding.

- I praksis betyr dette en ny laksevei fra Harangen tilOrkanger, med riksveistatus, som fylkeskommunen har vært med og forskottert etvesentlig bidrag til. Det passer veldig bra at det blir oppstart nå til høsten,for da kommer det samtidig med lakseveien,  sier fungerende fylkesordfører Arne Braut.

- Mer til investering og drift

Regjeringens forslag til riksveibudsjett innebærer for Region midt økte midler både til investering, drift og vedlikehold.

- Alle store prosjekt som er i gang blir videreført. I tillegg er det avsatt penger til oppstart av E6 Oppdal sentrum og statlige midler til E39 Harangen-Høgkjølen. Region midt får også betydelige midler til rassikring, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

De rassutsatte strekningene som er nevnt, er Rv. 70 Oppdølsstranda, E136 Vågstrandtunnelen og fv. 651 Hjartåberga (Ny E39).

Fylkesvei 714 er blitt et fylkeskommunalt ansvar og får tildelt penger til vedlikehold over fylkeskommunens budsjett. Byggingen av Valgslagstunnelen på fv. 714 er finansiert over tidligere tildelte rassikrings-penger.