Det nasjonale kompetanse- og rekrutteringssamarbeidet Sett Sjøbein har dokumentert betydelige forskjeller i hvorfor menn og kvinner velger å slutte i fiskeflåten, og hva de gjør etter at de har gått i land.

- Mens kvinner i større grad enn menn «må» slutte fordi de får barn, får omsorgsoppgaver og av helsemessige årsaker, så handler menns sluttmotiver mer om at de har fått en annen jobb, de ville prøve noe annet eller ta mer utdanning. Kvinner og menn har også ulike stillinger og oppgaver om bord i fiskeflåten og dette får konsekvenser for hva slags kompetanse de opparbeider seg. Menn har generelt mer variert kompetanse enn kvinner, og får langt mer uttelling for sin erfaring som fisker når de får ny jobb på land eller på havet, sier leder i Sett Sjøbein, Janita Arhaug.

Kvinneandelen i den norske fiskeflåten er lav, og kvinnene forlater fiskeflåten etter færre år enn sine mannlige kolleger. For å vite mer om hvorfor det er slik, ble Møreforskning AS satt på jobben med en spørreundersøkelse rettet mot fiskere som har «gått i land» i perioden 2003-2013.

- På bakgrunn av intervju med sentrale arbeidsgivere innen sjømat- og sjømatrelaterte næringer på land, har vi funnet at ilandgåtte fiskere er attraktive arbeidstakere. Arbeidsgiverne mente imidlertid at det var vanskelig å rekruttere dem fordi de var vant til et høyere lønnsnivå og større frihet i jobben. I spørreundersøkelsen vår var det imidlertid lite som tydet på at sjømatsektoren i land var lite attraktiv, tvert imot, men det finnes ikke noen strategier for å få tak i de ilandgåtte fiskerne. Med tanke på å rekruttere den beste kompetansen til sjømatsektoren, kan en synliggjøring av attraktive karriereveier være en vei å gå, sier Arhaug.

- Etter at vi gikk ut med resultatene fra denne undersøkelsen, har vi  fått henvendelser fra både menn og kvinner som har vært fiskere tidligere og synes vi har tatt et bra initiativ for å rette søkelyset på fiskeres kompetanse. Og spesielt kvinnene ønsker kunnskap om hvilke muligheter som åpner seg i arbeidsmarkedet på land med bakgrunn i deres fiskerikompetanse, sier Arhaug.