Årets oppsyn med fisket langs kysten har pågått en drøy måned. Kontrollene har så langt resultert i 14 inndratte garn og 5 beslag langs vår kyst. På samme tid i fjor var tallene henholdsvis 17 og 3.

Umerkete garn blir inndratt. Hvis gjerningsmannen er kjent, blir garnet beslaglagt og forholdet anmeldt.

Bekymret for sjøørreten

Tallene viser at ulovlig fiske stadig er et stort problem. Så langt er det spesielt fisket etter sjøørreten som bekymrer Miljødirektoratets feltpersonell i Statens naturoppsyn (SNO).

– At antall inndratte og beslaglagte garn fortsatt er høyt, ser vi alvorlig på. Alle er satt for å ta sjøørret, og det gjør at vi følger fisket etter denne arten ekstra nøye, sier direktør Pål Prestrud i SNO.

Ut over våren utvider SNO oppsynet til kysten langs fylkene fra Sogn og Fjordane og nordover. I fjor ble åtte av ti ulovlige garn oppdaget i Hordaland og de tre nordligste fylkene. Målet er å få slutt på det ulovlige fisket.

Jakter miljøkriminalitet

– Vi ser stadig eksempler på manglende respekt for regelverket. Derfor må vi sette inn større ressurser på å ta gjerningsmennene, for å få redusert denne miljøkriminaliteten. Det skjer i tett samarbeid med Politiet, Kystvakten og Fiskeridirektoratet, sier Prestrud.

Bøter og tap av redskap er den umiddelbare konsekvensen for den som blir tatt for å fiske ulovlig. På sikt blir resultatet enda mer alvorlig. Omfattende ulovlig fiske kan gjøre det nødvendig å innskrenke det lovlige fisket etter sjøørret.

Sjøørreten er utsatt for en rekke menneskelige påvirkninger og er sårbar. Mange sjøørretbekker er ødelagt eller forringet av forurensing og fysiske inngrep, for eksempel kanalisering, rørlegging eller tilslamming. I store deler av landet har dessuten overlevelsen i fjordene blitt vesentlig redusert på grunn av lakselus fra oppdrettsnæringen.

– Mange sjøørretbestander er derfor så svekket at de ikke tåler beskatning. Ulovlig fiske kan føre til at de blir utryddet, sier avdelingsdirektør Yngve Svarte i Miljødirektoratet.

Vokter over ålen

En annen art som får ekstra oppmerksomhet fra oppsynsmyndighetene i år er ål. Den er totalfredet, både i ferskvann og i sjøen, men i fjor ble det avdekket flere tilfeller av ålefiske.

I Agder ble det nylig funnet ei teine med ål, i en fellesaksjon mellom SNO, Kystvakten og Fiskeridirektoratet. Sistnevnte etat har myndighet for kontroll av ålefiske i sjøen, og Miljødirektoratet i ferskvann, men etatene samarbeider også her.