Formannskapet godkjente tirsdag regnskapet for 2012, og disponering av overskuddet på drøyt 5,16 millioner kroner, som ble fordelt slik:

Avsetning fond IKT-infrastruktur (mobil- og bredbåndsdekning) kr. 1.000.000,00. Rådmannens forslag til disponering er ut fra reelle behov. Mobil- og bredbåndsdekningen er langt dårligere enn vi kan forvente, denne avsetningen er for å dekke kommunens egenandel ved utbygginger.

Avsetning fond barnehagedekning kr. 1.500.000,00. Barnehagedekningen er varierende, ettåringenes krav til barnehageplass er kostnadskrevende.

Avsetning fond tilskudd næringsutvikling kr. 1.000.000,00. I næringsutvikling ligger årlige tilskudd til bl.a. næringsforeningen.

Avsetning fond opprustning og vedlikehold kommunale veger kr. 500.000,00. Kommunale veger krever både vedlikehold og ikke minst brøyting, årlige kostnader varierer. Et bufferfond er derfor viktig.

Avsetning fond jubileumsbok kr. 600.000,00. Jubileumsboka er en engangskostnad og finansiering kan ikke skje av drift. Kostnadene er ikke kjent, de vil bli lagt fram i revideringen av budsjettet.

Avsetning fond forskuddtering gang- og sykkelveger kr. 566.120,24. Forskottering av gang- og sykkelveier vil bli en utfordring de kommende årene og dette er starten på finansieringen.