- Frøya kommune er Sør-Trøndelags største fiskerikommune med flest fiskere og flest registrerte fiskefartøy. Espen Nilsen er en fisker på Frøya som satser friskt og som har satset i en god stund. At han ønsker å utvide og legge enda bedre til rette for utviklingen av sitt selskap er rådmannen positiv til.

Det skriver rådmannen i sin vurdering av søknaden fra Espen Nilsen AS om å få 200.000 kroner fra det kommunale næringsfondet. Dette beløpet foreslår rådmannen at formannskapet innvilger i sin helhet.

Og i tirsdagens møte sa formannskapet seg enig med rådmannen, og gikk inn for å bevilge beløpet fra næringsfondet.

Kai med større dybde

Som tidligere omtakt ønsker Espen Nilsen AS å videreutvikle foretaket sitt og sine aktiviteter og vil derfor ha en kai med større dybde, slik at det bedriften kan legge til med de fartøy de har i dag og evt. større båter ved senere anledninger. Prosjektet har en totalramme på over 2 millioner kroner.

Espen Nilsen har et mål om å ha et rederi som har en aktiv fiskevirksomhet med hånd om ei kai og en base som er:gunstig lokalisert, egnet, romslig, fremtidsrettet og selveid.

- Det skal oppnås ved prosjektering, erverv av grunn og utbygging av kai og området rundt, heter det i dokumentene.

Espen Nilsen begynte som fisker i 1999. Han begynte først å jobbe på andre fiskefartøy som f.eks Svanaug Elise. I 2001 kjøpte han båt selv og har siden utviklet bedriften sin og skiftet ut flere båter etter hvert som båtene har blitt for små. I dag har bedriften båten Edna Synnøve på 80 fot og maks kvote på sild, rekrutteringskvote på torsk, kvote på sei, kvote på makrell og vågevalkonsesjon. Bedriften leier kaiplass ved Frøya Næringspark As på Nesset. Fasilitetene på Nesset mener Espen Nilsen at ikke er egnet til deres aktivitet og bedriften er presset på tid til å finne egnet kai og kaiområde som dekker dagens behov og tenkt utvikling av bedriften.

Espen Nilsen forteller at den planlagte fiskerihavna på Siholmen ikke er egnet for han fordi hans båter går for dypt. Det finnes ingen god alternativer i dag. Espen Nilsen ønsker å ta kontroll på utviklingen av kaiforholdene til selskapet slik at det tas høyde for videre utvidelser også. Stedet for å etablere kai er Hestøya på Uttian. Der skal en kai rehabiliteres, område beredes og sette opp en bygning for oppbevaring/lager av bruk, verksted, personalrom og kontor.