Innledningsvis fikk kommunestyret en gjennomgang av prosessen av Bent Aslak Brandtszæg fra Telemarksforskning -fra sonderingsmøter til vedtak av hvilke  kommuner man ønsker å slå seg sammen med.

Han la blant annet vekt på å involvere innbyggere og tillitsvalgte på et tidlig tidspunkt i prosessen, og at målet blant må være en større bo- og arbeidsmarkedsregion.

Ordfører Ole Haugen gikk gjennom prosessen Hitra kommune så langt har hatt, gjennom sonderingsmøter med andre kommuner.

Ulike alternativ har vært diskutert, uten at man så langt har kommet til en konklusjon. Men noen alternativer fremstår dårligere enn andre.

Må kunne konkurrere med mer sentrale strøk

Haugen la vekt på å at en ny kommune må kunne konkurrere med mer sentrale strøk om oppmerksomheten.

- Sentrale politikere snakker mer og mer om at de ønsker å prioritere de store byene. Da må vi ta innover oss hva det betyr for oss, hvis vi fortsatt ønsker å bli sett og hørt, sa Haugen blant annet.

- Jeg tror at det blir et stor-Trøndelag, og et stor-Trondheim. Alt tyder på det. Hvordan skal vi posisjonere oss i forhold til det, og hvor vil vi høre hjemme, spurte Haugen.

- Orkdalsregionen død og begravet

Han nevnte sonderingen de har hatt sammen med Orkdal, Snillfjord, Agdenes og Frøya kommuner. Den falt ikke heldig ut.

- Orkdalsregionen som en ny kommune er død og begravet. Måten Orkdal sonderer på gir ikke noe realistisk svar, og er ikke noe å bruke mer tid på, mente Haugen.

[M2]

- Fire kommuner står sammen videre

På sonderingsmøtene hadde Hemne, Snillfjord, Hitra og Frøya blitt enige om å holde sammen.

- Vi er mer eller mindre enige om at det er flere gode grunner til at vi skal stå sammen i sonderinger om de ulike retningen fremover. Vi fire kan være en basis for et eller annet, sa Haugen.

Kystkommune med 30.000 innbyggere

Han nevnte flere alternativer som hadde blitt diskutert, men helte spesielt mot ett alternativ.

- En ny kystkommune kan være Hitra, Frøya, Bjugn Ørland, Hemne, Snillfjord, Aure og Smøla. Det er kommuner som er sterke på havbruk, energi og teknologi, og et samlet innbyggertall på rundt 30.000. Summen av det kan gjøre oss mer attraktiv og få mer oppmerksomhet, mente Haugen.

- Så vil noen spørre om det ikke er for dårlig samferdsel til å slå sammen disse kommunen. Et bedre samferdselstilbud må ligge som en forutsetning for en slik sammenslåing, sa Haugen før han ba kommunestyret dele seg i fire tverrpolitiske grupper for blant annet å diskutere hvilken storkommune de ser for seg.

I tillegg diskuterte de følgende spørsmål:

1. Hva bør vektlegges når vi vurderer behovet for eventuelt å bli en større kommune? Etter en mer generell drøfting, prøv å prioritere de 3 viktigste behovene.

2. Med det vi vet og slik det vurderes i dag: Trenger Hitra kommune å bli større?

3. Hvilke kommuner synes pr. i dag mest aktuell for en nærmere utredning av kommunesammenslåing?

Dette svarte gruppene:

- Tjenestetilbud må være hovedfokus

Gruppe 1:

Eldbjørg Broholm(Ap), Anna Refsnes(Ap), Bergljot Stokkan(PP), Audun N. Liland(V), og Bjørg Reitan Bjørgvik(Frp).

1. Innbyggernes tjenestetilbud er prioritet 1. Kommunen er til for å levere tjenester til innbyggerne, og derfor må dette være hovedfokus ved en sammenslåing.

Vi må også gå inn i prosessen vel vitende om at vi står svakt i forhold til de store tettstedene/kommunene. Vi må derfor ha som mål at vår posisjon styrkes i den nye regionen sammenliknet med i dag.

Demokrati (todelt) Vi må sørge for at det ikke blir for stor avstand mellom tjenestegiver og tjenestebruker, velger og folkevalgt. Lokalkunnskap vil fortsatt være viktig.

Samtidig er en viss avstand sunn. Vi mener at likebehandling er lettere å gjennomføre med en viss avstand mellom saksbehandler og kunde etc.

- Har det bedre enn de fleste

2. Ja. Vi er små i dag, og når de store beveger på seg må også vi bevege på oss.

3. Som lagt fram av ordfører: Hitra, Frøya, Smøla, Snillfjord, Hemne , Aure, Ørland og Bjugn…….samt muligens Halsa, Orkdal og Agdenes.

Gruppe 2:

Astrid Mortensvik(Ap), Ida Broholm(Ap), Johan Harald Lervåg(Pp), Kåre Gullsten Ottesen(H) og Cicilie SivertsenFrp).

1. - Innbyggerne må oppleve tillit og trygghet. Alle innbyggerne inkl. Minoritetsgruppa føler seg trygge på at tjenesteytingen blir minst like bra - helst bedre.

- Nærhet, råderett, engasjement i lokaldemokratiet.

- Næring – arbeidsplasser. Forutsetter god kommunikasjon f.eks fergeforbindelse til Kjørsvikbugen.

2. Nei vi har det bedre enn de aller fleste, synes vi… sentrale styringsmakter har talt – vi får ikke være lykkelig som liten.

Vi ser stordriftsfordelene med bedre økonomi, men redd for stordriftsulempene. Vi har et godt næringsliv, og trenger ikke større areal. Vi trenger å bli større for å demme opp mot byene.

3. Tror på kystkommunene skal være sammen, da vi er et kystfolk og følelser av kultur er viktig. Frøya, men flere i tillegg. Det må være gjensidig utbytte.

[M1]

- Fornuften sier stor kommune

Gruppe 3:

Trygve Sivertsen(Ap), Arnt Breivoll(Ap), Olav Athammer(SV), Tore Knut Meland(H) og Roy Angelvik(Frp).

1. Mere demokrati – færre IKS(interkommunale selskap, journ.anm), mindre ansvarspulverisering. Fagmiljø for tjenesteyting, stordriftsfordeler jfr. graf ansatte/innbyggere.

Skape fagmiljø og tyngdepunkt for blå næring og kontroll med kystlinja.

2. Første tanke NEI, men endte på JA:

- større fagmiljø for tjenesteyting

- investeringene på Jøstenøya trenger omland

- framtidige utfordringer/sentrale føringer.

3. Hjertet sa Hitra – Frøya – deler av Snillfjord.

Fornuften sier, og vi tenker havbruk: Smøla, Aure, Hemne, Snillfjord, Hitra, Frøya, Agdenes og Ørland. Da har nykommunen lang kystlinje.

[M3]

Gruppe 4:

Espen Arntsberg(Ap), Otto J. Lien(Pp), Johannes Håvik(Sp), Dag Willmann(H) og Per Ervik(PP).

1. Kvaliteten i tjenesteyting til den enkelte bruker

Muligheter ift. infrastrukturutvikling

- felles regionalt arbeidsmarked

- vei, transport, bredbånd, ferge

2. Ja, på visse premisser – avhengig av fremtidige oppgaver og større tro på samarbeide.

3. a. Hemne, Snillfjord, Aure, Smøla, Hitra og Frøya

b. Hemne, Snillfjord, Hitra og Frøya

c. Hitra og Frøya