Kommuneregnskapet for 2007 legges fram for godkjenning i neste kommunestyre. Tallene viser at kommunen hadde et netto driftsoverskudd på 4,5 millioner, men når avsetninger er gjort, gjøres regnskapet opp i null.

Regnskapet viser at både utgifter og inntekter er økt i forhold til det budsjettet politikerne opprinnelig vedtok. Driftsutgiftene på 227,4 millioner ble betalt i hovedsak av sentralt styrte overføringer, inkludert skatteinntektene på 63,8 millioner.