Siktede harforklart at han var på vei fra Trondheim til Frøya da han bli liggende bak enbil som kjørte “rykkete” på Hitra, og som holdt seg under fartsgrensen på delerav strekningen.

På en rettstrekning ville siktede i følge sin forklaring foreta en trygg og raskforbikjøring. Han så ikke på speedometeret, og vet derfor ikke hvor stor farthan hadde under forbikjøringen., men bestrider ikke politiets fartsmåling på115 km/t.

Han erkjentestraffeskyld, og avga i retten en uforbeholden tilståelse.

Allmennpreventive hensyn

Retten pekte påat siktede er  en ung mann .

- Unge menn oghøy fart er i dag et stort problem i mange områder. Iikke minst i distriktet somsiktede kommer fra der det de senere år har vært mange alvorlige trafikkulykkerder disse elementene har vært representert. Mange av ulykkene har fått megetalvorlige utfall, hvorav flere med døden. Allmennpreventive hensyn tilsierderfor en streng reaksjon, mener Fosen tingrett.

I formildenderetning la retten til grunn at hastighetsoverskridelsen fant sted på enoversiktlig rettstrekning uten sideveier eller utkjørsler. Retten legger videretil grunn at det var dagslys og tørr asfalt og at siktede var kjent påstrekningen

Ikke samfunnsstraff

Grensen mellombetinget og ubetinget fengsel i 60-sone går normalt ved 110 km/t. Iforeliggende sak var hastigheten målt til 115 km/t, dvs 5 km over det som ansessom grensen mellom betinget og ubetinget fengsel.

Retten la til grunn at detteer en hastighet som ligger i grenseskiktet mellom samfunnsstraff og ubetingetfengsel. Med bakgrunn i avstanden til grensen mot betinget fengsel, atkjøringen fant sted på et tidspunkt i uka og på døgnet med stor trafikk og dede tunge allmennpreventive som er nevnt ovenfor, har retten etter en samletvurdering kommet til at det her bør reageres med ubetinget fengselsstraff.

I tillegg tilfengselsstaffen på 14 dager, konkluderte Fosen tingrett med at mannen ogsåfradømmes retten til å kjøre bil i 17 måneder framover. Etter den tid måha  avlegge full ny førerprøve.

Mannen er ikketidligere domfelt.