I tråd med revidert statsbudsjett innfører Mattilsynet gebyr for å dekke kostnader av fiskehelse- og fiskevelferdstilsyn på settefisk-, matfisk-, stamfiskanlegg og slaktemerder. Gebyrordningen trer i kraft straks.

Det skriver Mattilsynet på sine nettsider.

- Stortinget har bestemt å øke ressursene til Mattilsynet med 12,5 millioner kroner for å sette Mattilsynet i stand til å gjennomføre tilsynene som kreves i forbindelse med oppfølgingen av stortingsmeldingen om vekst i havbruksnæringen. De økte ressursene skal dekkes av gebyrinntekter. Gebyrordningen sørger for at næringsaktørene selv bidrar til at Mattilsynet får tilført nødvendige ressurser for tilsyn med havbruksnæringen, skriver mattilsynet.

Dette skal oppdretterne betale for:

  • Ordinære inspeksjoner

  • Revisjoner av internkontroll

  • Dokumentkontroll uten fysisk tilsyn

  • Saksbehandling av driftsplaner

  • Saksbehandling av dispensasjonssøknader

Forskriften gjelder for akvakulturanlegg som produserer settefisk, matfisk og stamfisk av laks, ørret og regnbueørret. I tillegg er slaktemerder omfattet.

Anlegg som produserer matfisk i ferskvann er unntatt.