Som tidligere omtalt i lokalavisa Hitra-Frøya, har politisk nivå i Hitra og Frøya kommuner gitt sine rådmenn i oppdrag å bearbeide en konkret fordeling av administrative funksjoner og tjenester ved en eventuell kommune-sammenslåing av Hitra og Frøya.

I dag legger rådmennene fram et utkast til intensjonsavtale. (Se hele utkastet lenger ned i artikkelen).

- Begge rådmennene har vurdert oppgaven og i møte den 04.01.16 var begge enige om at det er et bedre løp å foreslå en intensjonsavtale hvor man beskriver hva man forventer av en ny sammenslått kommune. Kommunene er nå ferdig med utredningsfasen og har mange gode fakta på bordet. Dette bør være grunnlag  for å velge om man skal gå for en sammenslåing og eventuelt å velge retning. Det vil etter det være naturlig å gå videre i forhandlinger om intensjonsavtale.

Det skrev Hitra-rådmann Laila Hjertø da hun i formiddag sendte utkastet til Hitra kommunestyre. Hitra-politikerne i dag møtes for å debattere kommunereformen, og her vil selvsagt et framtidig sammenslåing med Frøya være et naturlig tema.

Følg Hitra-møtet direkte i dag (onsdag) fra kl. 13 via denne linken

Rådmann Hjertø skriver at hun og Frøya-kollegaen har forsøkt å være tydelige på hva man vil oppnå og hvordan man ønsker å utvikle den nye kommunen.

- Selve utarbeidelsen av konkrete løsninger er en krevende prosess som involverer både politikere, ansatte og administrasjonen. Vi er opptatt av at dette arbeidet skal bli gjenstand for grundig og forankret prosess. Derfor har vi ikke laget et dokument som er preget av lite gjennomtenkte forslag som vil binde opp senere prosesser. Dette er et foreløpig utkast som kan være grunnlag for videre forhandlinger. Det kan utdypes og gjøres mer konkret på enkelte punkt, men rådmennene anbefaler ikke at man går bort fra formen intensjonsavtale, forklarer Hjertø.

Dokumentet er lagt frem for ordførerne og opposisjonslederne i de to kommunene i et møte på Frøya i går og tas nå videre til kommunestyrenes medlemmer.

Nedenfor er ordrett gjengivelse av "Utkast til intensjonsavtale kommunesammenslåing mellom Frøya kommune og Hitra kommune"

Utkast til Intensjonsavtale

"Kommunesammenslåing mellom Frøya kommune og Hitra kommune

Innledning

Frøya kommune og Hitra kommune tar sikte på å slå seg sammen 01.01.2020. Det er kommunestyrene i de to kommunene som vedtar om kommunene skal slå seg sammen eller ikke.

1. Mål for kommunesammenslåingen

Den nye kommunen skal utvikles gjennom en innovativ prosess i trepartssamarbeidet mellom politikere, administrasjon og tillitsvalgte. Målet i prosessen er nyvinning gjennom medvirkning internt og eksternt.

Hovedmål:

 • Etablere en livskraftig og attraktiv kommune i øyregionen.

 • Sikre og videreutvikle kvalitet i tjenestene til innbyggerne.

 • Styrke politisk deltagelse med et aktivt lokaldemokrati.

 • Være en utviklende og attraktiv arbeidsplass for de ansatte.

 • Ivareta og videreutvikle samarbeidet med nåværende og fremtidige partnere.

Delmål:

 • Videreføre det beste i begge kommuner inn i den nye kommunen.

 • Utvikle kompetente fagmiljø som er i stand til å møte krav og forventninger fra lokale og sentrale myndigheter.

 • Sikre kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige økonomiske ressurser.

 • Utvikle attraktive nærmiljø, trygge oppvekstvilkår og gode omsorgstjenester i hele kommunen.

 • Ivareta en balansert utvikling i alle deler av kommunen.

 • Fylle rollen som samfunnsutvikler og sørge for verdiskaping og vekst.

 • Sørge for at hensynet til klima og miljø har en sentral plass i kommunale tjenester og forvaltning.

 • Tilby varierte botilbud i sjarmerende og karakteristiske grender, med varierte kultur – og fritidstilbud

 • Sikre et omforent skatte- og avgiftsnivå i den nye kommunen.

 • Ivareta og utvikle samferdselstilbudet, deriblant ivaretagelse av hurtigbåt- og fergesambandet, og utvikle øvrig kollektivtilbud.

2. Rammer for gjennomføring

Inndelingslova av 2001 ligger til grunn for hvordan sammenslåingen skal gjennomføres. Det opprettes en Fellesnemnd som har overordnet ansvar for planlegging og gjennomføring. Det operative arbeidet skal utføres av en prosjektorganisasjon og beskrives i en prosjektplan. Politikere, administrasjonen og tillitsvalgte skal ha definerte roller i prosjektorganisasjonen.

Fellesnemnda etableres, og starter sitt arbeid etter at stortinget har fastsatt de nye kommunegrensene, våren 2017.

3. Kommunesenter

Kommunesenteret skal omfatte den nye kommunens samlede politiske- og administrative ledelse. Det skal etableres servicekontorer for den nye kommunens innbyggere på Sistranda på Frøya og på Fillan på Hitra.

4. Kommunenavn og kommunevåpen

Hverken Frøya eller Hitra bør brukes som navn på den nye kommunen. Innbyggerne involveres i prosessen med valg av nytt kommunenavn.

Nytt kommunevåpen utformes med utgangspunkt i hav- og havrommet.

5. Prinsipper for organisering av den nye kommunen

Det er et mål å lage en enkel og kostnadseffektiv administrativ struktur, med politisk demokratisk forankring. De to kommunene er ikke organisert likt, slik at strukturen vil bli noe forskjellig i forhold til i dag.

6. Ansatte

En viktig målsetting med kommunesammenslåingen er en kompetent og effektiv tjenesteproduksjon med attraktive og utviklende arbeidsplasser for ansatte. For å nå dette målet blir det avgjørende å utvikle en løsningsorientert og fleksibel organisasjon. Ingen skal sies opp som en konsekvens av kommunesammenslåingen. Nedbemanning forsøkes løst gjennom omplassering og naturlig avgang.

7. Kommunestyret

Den politiske styringsmodellen skal være i henhold til formannskapsmodellen. Antallet politikere i det det nye kommunestyret skal være stort nok til å kunne gi god politisk, geografisk og demografisk representasjon. Det nøyaktige antallet utredes fram mot sammenslåingstidspunktet.

8. Bruk av disponibel formue fra de to kommunene

Disponibel formue fra de to kommunene skal disponeres av det nye kommunestyret til beste for innbyggerne i den nye kommunen.

I perioden frem til en endelig sammenslåing skal de to kommunene orientere hverandre så tidlig som mulig gjennom en fremtidig fellesnemnd om aktuelle investeringsprosjekt som kommunene arbeider med. Dette gjelder prosjekter med en kostnadsramme på over kr 1,0 mill, informasjon skal komme senest 1 måned i forkant av et eventuelt vedtak i kommunestyret.

9. Innbyggerundersøkelse

Kommunene vurderer å gjennomfører en felles innbyggerundersøkelse / rådgivende folkeavstemning i Frøya og Hitra i løpet av april / mai 2016.

10. Annet

Det vises til innbyggerinitiativ i Snillfjord kommune. Dette er forutsatt medtatt i prosessene knyttet til Snillfjord- og Hitra kommunes arbeid med kommunereformen. "