Kamskjellbåtene Pecten Harvester og Scallops Harvester har via advokat svart på en sakkyndig uttalelse fra Dykkerutdanningen i Bergen, som mener at kamskjelldykking uten fast line til båt er uforsvarlig. Saken ble omtalt i lokalavisa i slutten av mars.

Båtene har tidligere hatt dispensasjon fra kravet om bruk av line til båt, og har fått lov til å dykke med line fra dykkeren til en bøye i overflaten, og trådløs kommunikasjon.

Men etter den tredje dødsulykken på båten Atlantic Strømøyvåg, i november i fjor, fikk alle båtene som er organisert i selskapet Atlantic Discovery dykkeforbud, samt at dispensasjonen om bruk av line ble trukket tilbake. Grunnen var blant annet at den trådløse kommunikasjonen ikke virket slik den skulle.

De to nevnte båtene har søkt om ny dispensasjon, men Arbeidstilsynet har så langt ikke avgjort saken, i påvente av en vurdering av sakkyndiguttalelsen fra Dykkerutdanningen i Bergen.

Betyr i realiteten et forbud

- En tilbaketrekking av dispensasjon vil i realiteten bety et forbud mot kommersiell kamskjellfangst. Det er derfor svært viktig at det ikke fattes et vedtak før saken er så godt opplyst som mulig, skriver advokaten.

Selskapene har i følge advokaten jobbet systematisk med sikkerhetsarbeidet siden ulykken, og mannskapet på båtene har gjennomført en testperiode med det nye kommunikasjonsutstyret de ønsker å bruke, med trådløs lyd og videooverføring fra dykker til båten.

Ledelsen for båtene har invitert Arbeidstilsynet og Dykkerutdanningen til en beredskapsøvelse, slik at de med egne øyne får se hvordan de har tenkt å drive sikker kamskjelldykking fremover.

- Tilbaketrekk av dispensasjonen vil medføre at virksomheten må innstilles, med andre ord at kommersiell fangst av kamskjell ikke lenger vil være mulig i Norge. Det er derfor av avgjørende betydning at tilsynet påser at saken er så godt opplyst som mulig. Forskriften åpner for dykk uten bruk av line. Denne vurderingen skal baseres på en konkret risikovurdering av den dykkevirksomheten som skal utføres. Selskapene har foretatt en slik risikovurdering. Det forutsettes at en sakkyndiguttalelse også tar utgangspunkt i den virksomheten som faktisk drives. Som nevnt skal det gjennomføres en beredskapsøvelse, og vi oppfordrer til at enten arbeidstilsynet selv, eller representant for dykkerskolen, deltar som observatør for å sikre at saken blir så godt opplyst som mulig. Forskriftens vilkår for å kunne foreta dykk uten line er etter vår oppfatning oppfylt. Tilsynet anmodes om å ikke trekke tilbake gjeldende dispensasjon, men sette som et nytt vilkår at det kun er en dykker i vannet samtidig. I det tilfelle at tilsynet, på bakgrunn av foreliggende sakkyndiguttalelse, vurderer å trekke tilbake dispensasjonen bes det om at det innkalles til et møte før vedtak fattes, avslutter advokaten.

- Være eller ikke være

I mellomtiden har Atlantic Discovery hatt beredskapsøvelse med Arbeidstilsynet.

- Vi hadde beredskapøvelse og demonstrasjon av det nye utstyret fredag, der Arbeidstilsynet var med. Vi satt igjen med en veldig god følelse etter øvelsen, men Arbeidstilsynet sa at de fortsatt ville ha en høringsuttalelse fra Dykkerutdanningen. Det er det vi venter på nå. Vi har signalisert at det bør skje kjapt. Tiden går og dykkerne får andre tilbud, sier Morten Welde, styreformann i Atlantic Discovery.

- Hva betyr det for kamskjelldykkingen om dere ikke får dispensasjon?

- Det betyr et være eller ikke være for driften vår. Vi har strukket oss veldig langt og har brukt store ressurser knyttet til ekstern bistand, nytt utstyr og dess like. Om vi kommer i gang igjen så blir det med én dykker i vannet, mens vi tidligere kunne ha to. Da gjenstår det å se hvordan det slår ut på økonomien, sier Welde.

Farlig og ulønnsomt

- Hvorfor kan dere ikke dykke med line mellom dykker og båt?

- Det er to grunner til det. For det første er det ikke sikkert. Kravet om line springer ut fra en virksomhet der man dykker fra en oppankret plattform. Men under dykking rundt Frøya fra en båt i bevegelse, med sterk strøm, så er det farlig. Om båten driver av kan dykkeren bli rykket opp fra bunnen. For det andre gir det begrensninger for bevegelsen til dykkeren. Vi har forsøkt flere ganger, men de volumene med skjell vi lykkes å få tak i forsvarer ikke kostnadene med å ha båten på sjøen, forklarer Welde.