I et brev til alle trønderske kommuner skriver regionleder i Norsk Fysioterapiforbund, Ann-Elin Myklebust, at hun får tilbakemeldinger fra både fysioterapeuter og leger at fysioterapitilbudet er mangelfullt og ventelistene for lange. Mange får ikke den behandlingen de trenger etter skade, operasjon eller skade, mener Myklebust.

Kombinert tilbud

Hitra kommunes tilbud om fysioterapi er kombinasjon av kommunalt ansatte fysioterapeuter og fysikalske institutt med driftstilskudd. Dette utgjør til sammen et godt tilbud, sier assisterende rådmann Harald Hatle i Hitra kommune.

- Hitra kommune har i dag to hele stillinger for fysioterapeut som jobber med forebygging og rehabilitering. Dekningen innenfor disse tjenesteområdene er noe lav sammenlignet med landssnittet. Samtidig har Hitra kommune en driftsavtale med to fysikalske institutt, Hitra Fysikalske med 1,0 driftstilskudd og Ja Fysikalske med 1,8 driftstilskudd, sier Hatle.

Over gjennomsnittet

Til diagnose, behandling og rehabilitering har Hitra kommune en dekning på 7,7 årsverk pr 10.000 innbyggere som er over landsgjennomsnittet som er på 7,2 årsverk. Kommunen konkluderer derfor med at dekningen er tilfredsstillende.

- I tillegg kan offentlig godkjente fysioterapeuter drive privat praksis uten driftstilskudd. Men kommunen har ikke noe registreringssystem på dette, så vi kjenner ikke til et eventuelt omfang av dette, forteller Hatle.

Hitra og Frøya har samme modell

Frøya kommune tilbyr fysioterapi etter samme modell som nabokommunen Hitra. Virksomhetsleder for familie og helse i Frøya kommune, Renate Loktu Sandvik forteller at fysioterapi i Frøya kommune tilbys av både kommunale fysioterapeuter og av fysioterapeuter som har egen praksis med driftsavtale med kommunen.

- Når det gjelder fysioterapiressurser er det anbefalt 5 årsverk i en kommune på vår størrelse. Per i dag har Frøya kommune en total på 3,5 årsverk. I tillegg har vi ergoterapeut, frisklivskoordinator og hjelpemiddelkoordinator i hundre prosent stillinger, forteller Loktu Sandvik.

Lang reisetid er problematisk

Loktu Sandvik kjenner til at mangelfull offentlig kommunikasjon og lang reisetid oppleves som problematisk for flere pasienter. Også for hjemmebaserte kommunale fysioterapeuter er det en utfordring med lang vei til pasientene, og det går tapt mye ressurser for både pasienter og behandlere.

- Men Frøya kommune sin geografiske sammensetning får vi ikke gjort noe med og dette er en faktor som må tas med i kalkuleringen av ressursbehovet, sier Loktu Sandvik.

Prioritering

Hvor raskt man får time hos fysioterapeut avgjøres etter en faglig vurdering av funksjon, tilstandens alvorlighetsgrad og tiltakets nytte for pasienten.

- Alle henvisninger vurderes med bakgrunn i disse punktenefor å avgjøre en prioritering. Etter vår prioriteringsnøkkel er ventetiden etter operasjoner og akutte tilstander to uker. For mindre akutte tilstander er ventetiden en måned og for kroniske tilstander tre måneder. Frøya kommune har i de siste seks månedene ikke mottatt ventetids-avvik fra fysioterapeutene med driftstilskudd, forklarer virksomhetslederen.