Formannskapetbehandlet i dag en henvendelse fra UDI i brevs form, der regiondirektør RuneVordahl varsler at UDI ønsker å oppjustere antall asylsøkere fra 50 til 130beboere fra 15.mars.

OrdførerOle Haugen la frem et forslag til vedtak, som konkluderer med at Hitra kommuneopprettholder sitt vedtak om å ta i mot inntil 50 asylsøkere, og ble enstemmigvedtatt at formannskapet.

Vedtaketnevner blant annet at det i møtet med UDI 2.oktober i fjor ble  sagt fra UDI at de vil drøfte eneventuell økning av kapasiteten ved mottaket, basert på en dialog medkommunen/evaluering i januar(se hele vedtaket nederst i saken).

Alleformannskapmedlemmene reagerte på at UDI ikke har tatt kontakt for å ha endialog med kommunen og at det ikke har vært en evaluering før brevet fra UDImed ønske om oppjustering til 130 plasser kom i forrige uke.

- UDI gjør en kjempetabbe

-De gjør en kjempetabbe når de ikke går i dialog med kommunen. Nå er det lillefornuftige med å ha en dialog borte. Jeg kan føye til at flere andre kommunerhar sagt nei til asylmottak. De drar ned rullegardinen med en gang når deopplever at det blir et diktat. Da vil ingen være med på det, sa Haugen.

- Arrogant og frekt

-Det er særdeles dumt når UDI oppfører seg slik gjennom brevet, når vi har åpnetfor en dialog og evaluering, som de elegant hopper over. Det oppleves somarrogant og frekt. Jeg synes ordføreren er forsiktig i uttalelsen, men tydelig.Forslaget er dekkende og godt for den situasjonen vi er i, mente TorfinnStub(uavhengig), som i dag møtte som varamedlem.

- Håper UDI forstår hva vi skriver

- UDIhar sagt at vi må gå gjennom dette på nytt, men her kjører de gjennom og viløke til 130 plasser fra mars. Råder det ikke demokrati lenger? Ordførerens forslager så dekkende, men jeg håper bare at UDI forstår hva vi skriver, mente PerErvik(PP).

- Jeg blir skremt

-Det er en arroganse i at UDI ikke tar hensyn til det humane aspektet i at 130personer skal bo på asylmottaket. Det er til å bli skremt av, mente Ellen AanesDraagen(Sp).

Herer hele vedtaket fra formannskapet:

Det vises til brev fra UDI datert 31. januar,mottatt den 06.02. d.å., og til tidligere uttalelser og vedtak angåendeetablering og drift av asylmottak i vår kommune. Det vises også til omforentereferat fra møter mellom UDI og kommunen, h.h.v. den 16.01.13 og 02.10.13.

I nevnte brev heter det, sitat: «UDI ønsker nå åoppfylle den avtalen Norsk Mottaksdrift opprinnelig ble tildelt og som har enkapasitet på 130 plasser. Aktuell dato for oppjustering av kapasiteten er15.03.2014,..».

Av dette oppfattes det som at UDI mener at det eren såkalt kapasitet i selve avtalen med Norsk Mottaksdrift det handler om. Detstår ingenting om at dette gjelder kapasiteten ved det aktuelle anlegget. Eiheller står det noe om omgivelsenes og kommunens kapasitet. Dette bekrefter velat UDI dessverre ikke har fått med seg eller bryr seg om at sistnevnte erkommunens velbegrunnede hovedanliggende.

I brevet heter det også, sitat: «Gjennom mediahar vi registrert at beboerne er tatt godt imot i lokalsamfunnet», og «..atHitra kommune har hatt tid til å justere kapasiteten kommunen vet vi har avtaleom». Dette framstår mildt sagt som prokura knep. Faktum er at:

Hitra kommune har tidligere vært helt tydelig påat vi kunne være velvillige, dersom mottaket ble begrenset til 40-50 beboere. Iså fall kunne vi ta ansvar for at et slikt antall ble tatt godt imot, sliktilfellet har vært, fra mottaket ble satt i drift og fram til dags dato.

I referatet fra møte mellom UDI og kommunen den02. oktober i fjor framgår det at:

«Det ble avklart at det ikke foreligger avtalemellom UDI og Hitra kommune, men en oppsummering/løfte fra UDI av 15.03.2013.»

«Kommunen opprettholder sitt syn på asyldrift…»

«UDI vil drøfte en eventuell økning avkapasiteten ved mottaket, basert på en dialog med kommunen/evaluering ijanuar».

Vi må beklageligvis altså konstatere at UDI, påen heller useriøs måte, bedriver omskrivinger av de faktiske forhold. Detfinnes ingen spor av drøftinger, slik vi definerer det.Ei heller har UDI tatt initiativ til nytt evalueringsmøte i januar, slik vimener det var avtalt. Dette gir absolutt ingen forbedret motivasjon forkommunen til å endre på sine tidligere standpunkt og uttalelser. Ei heller erdet slik at utviklingen i kommunen har gitt større muligheter eller kapasitet,hverken innen kommunens tjenestetilbud eller på annen måte.

Hitra kommune opprettholder derfor det somtidligere er uttalt og vedtatt, noe som forventes å bli respektert av både UDI,mottaksdriver og anleggets/byggets eier. Enhver overprøving av dette måforventes å gi betydelig motstand og oppmerksomhet.

Hitra kommune merker seg for øvrig at UDI, mereller mindre, stiller seg likegyldig til de uavklarte forhold mellom detaktuelle anleggets eier og de nærmeste naboer. Herunder vet UDI at det bl.a. ertvist om veiretten, noe som er neglisjert av anleggets eier. Det bør værerimelig å forvente at UDI stiller klare krav om at sånne forhold er uomtvistetog i orden.