- Dette er kjempebra. Det var et trangt nåløye for å få bli med. Dette gir oss mange muligheter, og gjør at vi kommer lettere til både kompetanse og midler, sier hitrarådmann Roger Antonsen.

Eneste kommune i Sør-Trøndelag

«Bustadetablering i distriktene» heter prosjektet som ble utlyst gjennom Kommunal og regionaldepartementet. I løpet av tre år skal det kanaliseres 60 millioner kroner til tiltak i de utvalgte 12 kommunene. Hitra er eneste kommune i Sør-Trøndelag som fikk være med.

- Det har vært krevende å plukke ut de beste blant 82 søkere, sier kommunalminister Liv Signe Navarsete.

I begrunnelsen for at Hitra ble valgt ut heter det:

«Hitra kommune opplever ei kraftig utvikling innan havbruk og andre næringar. Samstundes er det er få ledige bustader. Mange arbeidsinnvandrarar flyttar til kommunen og mange ønskjer å kjøpe bustad der. Innflyttinga har gitt ein auke i folketalet frå 4 021 innbyggjarar i 2006 til om lag 4 300 i 2011.»

Utleieboliger

Mye av tilskuddene skal gå til satsing på utleieboliger. Rådmann Roger Antonsen sier at dette likeså godt kan være private utbyggere som kommunale boliger. Kommuner som er med på boligprosjektet vil kunne søke og få generelt tilskudd på 15 prosent av totalkostnadene ved en utbygging. Men rådmannen poengterer at det faktisk er mulig å få enda større tilskudd, helt opp til 40 prosent på bygging av boliger for vanskeligstilte.

Hitras boligstrategiske plan var en del av søknadgrunnlaget som gjorde at kommunen ble en av de 12 utvalgte. I denne planen har Hitra kommune prioritert fire grupper: arbeidsinnvandrere, vanskeligstilte, unge etablerere og flyktninger.