Utenlandsk mann som nå er bosatt på Frøya forklarte i Fosen Tingrett at han i fjor vinter var på besøk hos en venn på Frøya der det ble drukket alkohol. Han startet å drikke relativt tidlig og begynte med øl. Men det ble også drukket en del vodka. Han mener selv at han stoppet drikkingen i åtte-tiden på kvelden.

Siktede husker at han satte seg i bilen for å kjøre hjem, men kan på grunn av beruselse ikke huske når han dro. Han husker imidlertid at han kjørte ut etter 2-3 kilometer.

Blodprøve tatt av mannen viste en alkoholkonsentrasjon i blodet på 2,51 promille.

Angrer

Siktede har gitt uttrykk for at han angrer veldig på det han gjorde, og erkjente i tingretten straffeskyld for å ha kjørt bil i alkoholpåvirket tilstand som beskrevet i siktelsen.

Mannen erkjente videre å ha et alkoholproblem, og samtykket til påtalemyndighetens forslag om betinget fengselsstraff kombinert med program mot ruspåvirket kjøring.

Straffutmålingen

Det fremgår av vegtrafikkloven at det ved utmåling av straffen for promillekjøring skal tas særlig hensyn til graden av påvirkning samt hvilke farer kjøringen har medført. Videre heter det at føring av motorvogn med en alkoholkonsentrasjon i blodet på mer enn 1,2 promille som regel straffes med ubetinget fengsel og bot.

En alkoholkonsentrasjon i blodet på 2,51 promille mener retten er særdeles høyt og utgjør et særlig faremoment i seg selv.  Videre legger retten vekt på at kjøringen endte med utforkjøring med materielle skader.

I formildende retning legger retten vekt på at siktede har avgitt en uforbeholden tilståelse.

Vedtok dommen

Mannen ble i Fosen Tingrett dømt til betinget fengsel i 36 dager. Straffen gjøres på vilkår at han i prøvetiden gjennomfører program mot ruspåvirket kjøring.

Mannen dømmes videre til en bot på 10.000 kroner samt retten til å føre motorvogn i Norge for en periode på 3 år.

Domfelte erklærte at han vedtok dommen. Siktede er tidligere ikke domfelt i Norge og så vidt vites heller ikke i sitt hjemland.