- De offentlige ytringene mine om lakseoppdrett den siste tida har vært et leserinnlegg i Adresseavisa 22. januar og en kronikk i Dagbladet 11. februar.  Så det må antakelig være dette Frode refererer til som "gnålet fra Vegard Heggem".  Jeg har solid ryggdekning for samtlige påstander i disse artiklene.  Det er anerkjente, seriøse kilder jeg refererer i tekstene, skriver elveeier i Orkla, Vegard Heggem i et tilsvar til hitra-froya.nos nettsak: “Frøyværingene begynner å bli lei av gnålet til Vegard Heggem”.

Der går Frøya Ap ved Frode Reppe langt i å gi det meste av skylden for nedgangen av laksebestandene til elvefiskerne. Og i en kommentar på facebook-siden “Ja til oppdrettslaks og arbeidsplasser langs kysten” skriver Reppe: Frøyværingene begynner å bli lei av gnålet til Vegard Heggem.

- Viktig at vi feier for egen dør

- Frode hevder ofte at jeg kun fokuserer på lakseoppdrett når jeg uttaler meg om villaksens status og fremtid, og at jeg aldri bryr meg om elveeiernes egen rolle. Dette stemmer ikke, og over en dobbeltside i Opdalingen underbygger jeg dette rimelig klart. Der mener jeg at det er viktig at vi feier for egen dør, sier Heggem.

Til Opdalingen forteller Heggem at han får vondt i magen når han ser at man i 2012 har beskattet elva mer enn den strengt tatt tåler- og; – Selv om vi er klar over at villaksen er svært følsom for mange utenforstående faktorer, hjelper det lite å kritisere andre for skade de påfører bestanden så lenge vi selv ikke feier for egen dør, sier Heggem.

- Direkte feil i vedtaksforslaget

Til vedtaksforslaget fra Frøya Ap til årsmøtet i Sør-Trøndelag Ap skriver Heggem:

Her er det en rekke påstander som må kommenteres.

Fra selve vedtaksforslaget:

"Vi har i dag lite eller ingen kontroll med hvor mye ungfisk (smolt) som produseres i Gaula og Orkla. Vi har heller ikke kontroll på hvor mye laks som kommer opp for å gyte, (...)"

- Dette er direkte feil.  Det har vært omfattende undersøkelser av ungfiskproduksjonen i Orkla siden helt tilbake i 1983.  Disse undersøkelsene dokumenterer forøvrig at det har vært et bærekraftig sportsfiske i Orkla de siste 30 årene, med et sannsynlig unntak av 2012.  Ansvarlig for disse undersøkelsene har vært Nils Arne Hvidsten i NINA.

NINA har også overvåket oppvandringen av gytefisk i Orkla ved hjelp av en fisketeller ved Bjørsetdammen i Meldal mer eller mindre sammenhengende siden 1994.  NINA-rapport 866 omtaler blant annet funnene fra disse tellingene de siste 5 årene.

Det er ikke lange veien fra munningen av Orkla til munningen av Gaula.  Forholdet mellom elvene med tanke på oppvandring av laks tenderer derfor til å være nogenlunde fast. Sportsfiskemønsteret i elvene er også svært likt.  Kunnskapen man har gjennom undersøkelsene av ungfisk og oppvandring av voksen fisk i Orkla vil derfor på mange måter være relevant for Gaula også, skriver Heggem.

Fra innledningen til vedtaket:

"Estimater fra Gaula viser at over 90% av gytelaksen på de viktigste gytestrekkene er fiska opp, mens i Orkla er estimatet at 65% av laksen som gikk opp i elva er oppfiska."

- Hva er den vitenskapelige kilden for disse "estimatene"?  Hverken Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL), Gaula fiskeforvaltning eller Orkla fellesforvaltning aner hvor Frode Reppe har disse tallene fra.  Det er nesten så man tror at han har tatt på seg forskerfrakken og regnet seg fram til disse estimatene ved sitt eget kjøkkenbord.

I følge Vitenskapelig råd for lakseforvaltning betraktes en laksebestand for forsvarlig reprodusert dersom gytebestandsmålet nås i 3 av 4 sesonger over en fireårsperiode (ref. Torbjørn Forseth, leder for Vitenskapsrådet).  Som tidligere nevnt kan det dokumenteres at sportsfisket i Orkla har vært bærekraftig de siste 30 årene.  At Frøya AP på bakgrunn av 2012-sesongen hevder at elveforvalterne i Gaula og Orkla bryter Rio-konvensjonen blir i mine øyne fryktelig useriøst i et offisielt forslag til fylkesårsmøtet, mener Heggem.

“Rådet for Villakseforvaltning (VRL) som er oppnevnt av Direktoratet for Naturforvaltning (DN) ønsket sågar et høyere uttak av laks i disse elvene ved midtsesongevalueringen.”

- Dette er en åpenbar faktafeil, ganske enkelt fordi VRL overhodet ikke har noe med midtsesongsevalueringene i elvene å gjøre, skriver Heggem.

"Innsiget av laks var det største vi har opplevd siden tidlig på 2000-tallet."

- Dette er en fullstendig udokumentert påstand. I følge VRL ved Torbjørn Forseth er beregningene av lakseinnsiget i 2012 fortsatt under utarbeidelse. Ut i fra tallmaterialet de sitter på tyder det på at innsiget i 2012 vil være på linje med de historisk dårlig tallene fra de siste årene.  Men dette er altså p.t. ubekreftet, skriver Heggem.

- God overvåkning er viktig

Men han er enig i at Orkla trenger god overvåkning.

- Jeg er enig med Frøya AP i at en god overvåkning av ungfiskproduksjon og oppvandring av voksen fisk er svært viktig for en kunnskapsbasert forvaltning av villaksstammene. I Orkla har Kraftverkene i Orkla vært pålagt av myndighetene å finansiere de ovenfor nevnte undersøkelser av ungfiskproduksjon og oppvandrende voksen laks.  Mye tyder på at denne ordningen vil bli videreført (dette er for tiden til behandling hos Direktoratet for naturforvaltning ved Roar Asbjørn Lund). En offentlig finansiert utredning av, og eventuell drift av, mulige undersøkelsesmetoder i Gaula vil jeg tro elveeierne i Gaula vil stille seg svært positive til.

- Mangel på vitenskapelig dokumentasjon

- Det er med andre ord element i forslaget fra Frøya AP som jeg synes er positive.  Dessverre skjemmes både innledningen og selve vedtaksforslaget av flere direkte faktafeil og mangel på vitenskapelig dokumentasjon.  Det er synd at årsmøtet i Sør-Trøndelag AP må bruke tid på å behandle et så faglig slurvete forslag.

- Villaks og oppdrett side om side

Lakseoppdrett er en svært viktig næring for Sør-Trøndelag, og den bør etter min mening bli både større og viktigere i framtida.  Dette forutsetter imidlertid at flere viktige miljøproblemer med produksjonen løses først, noe som i det siste har blitt belyst gjennom kontroll- og konstitusjonskomiteens behandling av Riksrevisjonens undersøkelse av havbruksnæringa.

Jeg har stor tillit til at Sør-Trøndelag AP er enig i dette, og at de vil fatte gode vedtak som legger til rette for at villaksturisme og lakseoppdrett skal kunne leve godt side om side i framtida, avslutter Heggem.