En øyværing må sone fengeselsstaff på grunn av mangelende bokføring og skatteinnbetaling. Mannen drev sin egen virksomhet og hadde engasjert et regnskapskontor for regnskapsføring. Regnskapsføreren ga etter hvert uttrykk for at siktede ikke leverte dokumentasjon og underbilag, og sa derfor fra seg oppdraget.

Ifølge Fosen tingrett fikk mannen imidlertid overtalt regnskapskontoret til å fortsette. Men virksomheten fikk etter hvert ikke tilstrekkelig med midler til å betale regnskapsføreren, og regnskapskontoret avsluttet derfor samarbeidet.

Siktede hadde også en ansatt. På grunn av dårlig likviditet ble det heller ikke satt av midler på skattetrekkontoen slik loven krever.

I tingretten avla siktede en uforbeholden tilståelse.

Retten påpekte at regnskap, i tillegg til å ha betydning for den regnskapspliktige selv, også har betydning for virksomhetens kreditorer samt det offentliges kontroll i forbindelse med fastsettelse av skatter og avgifter.

- Forsømmelse av regnskapsførsel i næringslivet anses som et alvorlig straffbart forhold, påpekte retten og viste til en tidligere dom i Høyesterett.

Dommen i tingretten ble satt til 24 dagers fengsel, der 10 av dagene gjøres betinget med en prøvetid på to år.

Siktede er tidligere hverken domfelt eller bøtelagt.