Regjeringen satte tirsdag ned et utvalg som skal foreta en grundig gjennomgang og revidering av dagens regelverk for advokater og andre som yter rettshjelp. Utvalget skal blant annet vurdere om regelverket bør samles i en egen lov.

– Advokatrollen har endret seg siden siste større revisjon av advokatregelverket i 1991. Stadig flere advokater driver rådgivning som likner mer på ordinær konsulentvirksomhet, og det er en målsetting om mer bruk av forlik og alternativ tvisteløsning. Det gjør det nødvendig å gjennomgå regelverket for advokatvirksomhet, sier justis- og beredskapsminister Grete Faremo.

Utvalget

Utvalget består av en dommer, tre advokater og representanter fra påtalemyndigheten, rettshjelpere, akademia og brukerinteresser. Det er inntatt i mandatet at utvalget skal innhente erfaringer og synspunkter fra andre aktører som berøres av de temaene utvalget skal behandle.

I tillegg til Terje Svendsen fra Frøya, består utvalget av Bergljot Webster  (høyesterettsdommer), Jeppe Normann (advokat og partner i Advokatfirmaet Selmer DA), Cecilie Schjatvet (advokat i Advokatfirmaet Hestenes og Dramer & CO), Marianne Abeler (kommuneadvokat i Tromsø), Birgitte Budal Løvlund (statsadvokat ved Rogaland statsadvokatembeter), Tor Wallin Andreassen (professor ved Handelshøyskolen BI) og Eivind Kolflaath (førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen)

Advokatvirksomhet

Utvalget skal blant annet se nærmere på hva som er advokatvirksomhet og hvem som skal kunne yte juridiske tjenester, vilkårene for å drive advokatvirksomhet, organiseringen av advokatvirksomhet, sanksjoner og tap av advokatbevilling, tilsyns- og disiplinærsystemet og advokaters uavhengighet og taushetsplikt.

Utvalget skal levere sin utredning innen 2. mars 2015.