Statistikken over folks bruk av legevakt og fastlegen har i mange år vist at folk på Hitra bruker legen betydelig mer enn snittet for landet og sammenlignbare kommuner i regionen. En hypotese har til nå forklart de høye Hitra-tallene med Hitras betydelige andel av turister.

Nye og mer detaljerte opplysninger fra Helsedirektoratet viser derimot at turistene IKKE utgjør noen stor ekstrabelasting mot kommunens fastleger eller legevakt.

- Vi har tidligere informasjon om at bruk av legevakt øker noe i turistsesongen, men ikke i noe vesentlig omfang slik at det påvirker kommunen i vesentlig negativ grad, skriver kommunalsjef Harald M. Hatle i et notat til morgendagens formannskapsmøte.

67+ er storforbrukere

I stedet er det kommunens egne innbyggere, og da spesielt de over 67 år, som plasserer Hitra på toppen av lista over forbruk av legetjenester.

- Tallene fra helsedirektoratet viser at det kjente "merforbruk" vi har på legevakt i vesentlig grad er knytta opp mot innbyggere over 67 år. Tilsvarende har også innbyggere over 67 år en stor bruk av fastlegeordningen, skriver Hatle.

Vil til bunns i årsaken

Nå vil kommunen til bunns i hvorfor det er slik.

- Det vil bli jobbet videre med å se på hvilke tiltak som bør kunne være aktuelle å iverksette for å forsøke å påvirke tallene mot ønsket utvikling. Foreløpig har vi sett på en mulig ordning med forebyggende rådgivningstjeneste, der kommunen vil besøke kommunens innbyggere 67+ for å snakke om hvordan de ser for seg alderdommen og hvordan kommunen best tilrettelegger for at folk kan bo lengst mulig i egen bolig, heter det i notatet.