Kommentar:

Med så heftig skoledebatt det har vært både på Hitra og Frøya de siste ukene, burde man kunne forvente et tydeligere svar når skolebruksutvalget endelig skulle gi sitt råd i den opphetede Guri Kunna-debatten. Her sitter en god blanding av våre toppolitikere, elevrepresentanter, skoleansatte og næringslivsfolk. Disse skal være et rådgivende organ til skoleledelsen, som nå skal velge framtidig organisering.

At man etter uker med samfunnsdebatt og timers diskusjon mandag kommer ut med et svar som egentlig ikke sier noenting, er derfor skuffende. At man attpåtil begrunner holdninga med at man "ikke har forutsetninger" til å velge blant modell-forslagene... ja, det er slappe greier. På grensen til feigt av utvalget, som skal være de fremste av våre lekfolk til å gi gode skoleråd.

Nå overlates alt til rektor, noe som formelt sett er rett, ifølge skoleeier fylkeskommunen. Men noen råd på veien er ikke mulig å tyde ut fra vedtaket. Forhåpentlig var selve diskusjonen nyttig slik at rektor har noe å ta med seg derfra, i det minste...

Sant skal sies; det er et komplisert "regnestykke" som inneholder både skolefaglige argumenter og behov, en matematisk fordeling av elever mellom to skolesteder, ulike syn innad i elevgrupper og fagforbund, og ikke minst sterke geografiske (lokaliserings)argumenter på begge sider av Frøyfjorden. Sånn sett er det tryggest å falle ned på et "goddag mann økseskaft"-svar og overlate de vanskelige valgene til andre.

Selv om man ikke velger eksakt modell, burde utvalget sagt tydeligere hvilken retning skoleledelsen nå bør gå i det videre arbeidet. I stedet kommer intetsigende punkter som "Skoleutvalget ber skoleeier og rektor om å foreta en kritisk gjennomgang og vurdering av høringsinnspill i den videre prosessen fram mot ny organisering av utdanningsprogrammet studiespesialisering."

Selvfølgelig. Selvfølgelig skal skoleeier fylkeskommunen og rektor høre på høringsinnspillene. Noe annet ville vært tjenesteforsømmelse. Skolebruksutvalget har strukket seg til å ymte at det hadde vært "nyttig og spennende" med naturbruk med realfagsfordypning, men det er egentlig ikke dette debatten handler om. For naturbruk med realfagsfordypning er både nyttig og spennende uansett hvilken organiseringsmodell man til slutt lander på.

Det er lett å mistenke utvalget for nå å ha redet grunnen for å kunne hogge ned rektor uansett hvilken løsning han til slutt måtte falle ned på.

Bjørn L. Rønningen

redaktør i lokalavisa