Det er i forbindelse med den planlagte byggingen av Blått kompetansesenter på Sistranda Joakim Lund-Teigås på Strømøya ser muligheten for å utnytte jordmassene som fjernes fra tomta.

- Vedrørende bygging av Blått kompetansesenter på Sistranda og andre arbeider er det et stort behov for lagring av (rene) jordmasser. Hittil har disse blitt deponert forskjellige plasser som faller til lite nytte i ettertid, og blir helst liggende som sjenerende jordhauger. På bakgrunn av dette søker vi om og få ta ut fjell i område på vedlagt kart og nyttiggjøre dette i ettertid med å tilbakeføre jordmasser samt tilføre eksterne jordmasser for og få til landbruksareal, skriver Lund-Teigås i sin søkand til kommunen.

Han viser til at dette gjør at jordet som allerede er opparbeidet kan økes med ytterligere seks mål, og at dette er antatt ca 1 mål mer enn hva Blått kompetansesenter vil ta av dyrket mark.

Joakim Lund-Teigås ser flere fordeler med å gjøre dette, og nevner i brevet fire punkter:

- Det jordbruksareal som blir tapt på Sistranda blir opparbeidet på Strømøya

-  Det vil medføre større grøntareal for oss som drivere av Strømøy gård, noe som er nødvendig for videre drift

- Eksisterende jorde i området er på 2.5 mål, dette vil økes tíl 8.5 mål

-  Mindre trafikk for utkjøring og tilkjøring av stein/jord masser, da lastebiler kan gå med lass begge veier.

Strømøybonden opplyser at det kun bli tatt ut steinmasser fra området. Dette for å jevne terrenget på et slik nivå at et jordbruksareal kan utarbeides på en måte som gjør det mulíg og drifte i ettertid.