Det er påvist virussykdommen Pancreas Disease ( PD) påoppdrettsanlegget 24196 Gjelsøya (Hitra) tilhørende Salmar. I tillegg er detmistanke om samme sykdom på lokalitetene 12435 Grøttingsøy, 20559 Langsjæra og10232 Mannbruholmen, alle i Frøya kommune, tilhørende Marine Harvest. Allelokalitetene er nå båndlagt og isolert fra annen oppdrettsvirksomhet, opplyserMattilsynet.

I følge Mattilsyneter PD en fiskesykdom med store økonomiske konsekvenser. Sykdommen smitter ikketil mennesker. Den påvises regelmessig i oppdrettsanlegg sør for Hustadvika.Mattilsynet og oppdrettsæringen ønsker ikke at sykdommen spres nord forHustadvika i et område som stort sett har vært fri for sykdommen.

Mattilsynet trorsmitten kommer fra et anlegg på Hitra, i nærheten av der det ble påvist PD ifjor.

Det ble vedårsskiftet påvist PD på lokalitet 24115 Singsholmen på Hitra, denne ble tømtfor fisk i januar. Samtidig med at det sto fisk på denne lokaliteten sto detfisk på lokalitet Gjelsøya (ca 10 km unna) og lokalitet 31897 Håøya (ca 17 kmunna). Fra Håøya ble det i begynnelsen av desember 2011 flyttet fisk tilGrøttingsøy og Langskjæra, og det ble i vår flyttet fisk fra Grøttingsøy tilMannbruholmen. Ut i fra hvilke merder hvor det er mistanke / påvist PD ser detut til at smitten til lokalitetene på Frøya kom med fisken som ble flyttet fraHåøya.

Tilsammen utgjørmengden fisk 5,24 millioner fisk med en snittvekt på 3,5 kilo.

Utslakting av fiskenpå Grøttingsøy er startet 30.5.12.

PD er en sykdom som kunrammer laksefisk, og utgjør ingen risiko for mennesker.