Folkehelseundersøkelsen på Hitra har avdekket at seks prosent ofte kjenner seg ensomme. Harald Hatle har latt seg overraske over hvor ensomheten er størst.

Det er personer mellom 18 og 30 år som oppgir å være de mest ensomme på Hitra. Også blant arbeidsinnvandrerne er ensomhet utbredt.

Sett for meg at det var de eldste

- Jeg hadde sett for meg at ensomheten var noe den eldste generasjonen kjente mest på, men undersøkelsen viser at det er de unge voksne som melder om i størst grad å kjenne på ensomhet, sier assisterende rådmann Harald Hatle.

På spørsmål om hvor ofte man har følt seg ensom de siste to ukene svarer seks av ti at de aldri eller svært sjelden er gjort dette. Til sammen 16 prosent kjenner på ensomhet av og til og seks prosent kjenner ofte på ensomhet.

Ensomhet genererer sykdom

- Selv om det er kun seks prosent av befolkningen som rapporterer om å ofte å være ensom ser vi ikke lett på dette. Ensomhet genererer gjerne flere andre helseproblemer. Når ensomheten er noe som er såpass konsentrert i ett alderssegment må vi se mer på dette. Her er det også aktuelt å sammenligne med tall fra Ungdata-undersøkelsen, sier Hatle.

I Ungdata-undersøkelsen fra 2015 ble elever både ved ungdomsskolen og videregående bedt om å svare på spørsmål om ulike sider ved livet sitt. Spørsmål om ensomhet er også tatt opp her.

- Det er ikke mulig med gruppetiltak

Marianne Granum, rådgiver for barn og unge i Hitra kommune, har samtaler med mange unge som kan fortelle om at de kjenner på en slik isolasjon.

- Det er viktig å ha i mente at dette er enkeltindivider. Vi snakker ikke om en gruppe, og følgelig er det heller ikke mulig med et gruppetiltak mot ensomheten, mener Granum

Påvirker livet i stor grad

Hun forteller at selv om det totalt sett er få i kommunen som melder om ensomhet til undersøkelsen, påvirker ensomheten livet i svært stor grad for de det gjelder.

- Det er ikke slik at vi bare kan knipse frem en venn for den som føler seg utenfor. Ensomhet er også noe som er vanskelig å komme seg ut av, fordi man kommer inn i en rolle.

Alle innom helsesøster

Helsesøster Britt Eva Berget støtter opp om Granums uttalelser. Hun vil understreke at helsesøstertjenesten kun har kontakt med 18-og 19åringer i aldersgruppa som scorer høyest på ensomhet (18-30 år). Helsesøstertjenesten er til stede på den videregående skolen to ganger i uka, og i løpet av første studieår er alle elever innom helsesøsters kontor for en prat. Slik forsøker helsesøstertjenesten så tidlig som mulig å danne seg et bilde av elevenes psykiske og fysiske helse, og også fange opp de som kjenner på utfordringer i tilværelsen. Ensomhet kan være en slik utfordring.

- Det er tabubelagt

- Det er tabubelagt å være ensom. Det er ikke noe man står frem og forteller. Ensomheten er nok størst blant dem som kommer utenfra. Relasjonene mellom de unge ligger der fra flere år tilbake. Å skulle kile seg inn i en vennegjeng er ikke alltid så lett, mener Berget.

Harald Hatle ser for seg flere samarbeidspartnere fremover, og at både fastlegene, helsesøstertjenesten, frivilligsentralen og lag og organisasjoner er en naturlig del av et slikt samarbeid.

988 89 562 kirsti.marthine@hitra-froya.no